Welkom in de wereld van Pieter Langedijk

Als psycholoog probeer ik mensen erop te wijzen waarom ze op deze aarde zijn. Om je doel te bereiken moet men een gezond lichaam hebben en een gezonde geest. Daarover gaan onderstaande artikelen.

De teksten geven duidelijk aan in welke richting ik het zoek

Succes met het lezen. Opmerkingen en reacties hoor ik graag.

 

************************************************

 

 

Lichaamsbewustzijn/body-awareness

 

Lichaamsbewustzijn als basis voor gezondheid

Self-Actualizer als tussendoel naar Werkelijk menszijn

  (Maslow en Krishnamurti)

 

Mensen kunnen een positief of negatief effect hebben op anderen

 

Waar je mee omgaat, wordt je mee besmet

Toen ik psychologie studeerde, volgde ik colleges psychiatrie, psychologie, sociale wetenschappen, opvoeding en filosofie, maar ook parapsychologie en Hindoeisme en ging regelmatig naar lezingen over spiritisme en yoga. Ik leerde dat het doel van de opvoeding is dat men volwassen wordt, zonder dat me duidelijk werd wat een volwassene precies was. Wel begreep ik dat een volwassene iemand is, die een baan heeft, voldoende geld verdient om een gezin te onderhouden en kinderen op te voeden en een nuttige bijdrage te leveren aan de maatschappij, toch werd er maar weinig verteld welke rol de ouders daarin speelden, alsof volwassen worden eigenlijk een beetje van zelf ging. Door het boek van twee Amerikaanse onderzoekers Peck en Havighurst werd me duidelijk hoe belangrijk de rol van de ouders was. Zij gingen in een klein Amerikaans stadje na hoeveel procent van de kinderen van 10 jaar tot een goede volwassene uitgroeit. Daartoe onderzochten ze alle kinderen van tien jaar, spraken met de ouders, bekeken die kinderen op school, observeerden hen tijdens hun spel en sport met anderen en spraken met de onderwijzers. Dit deden ze ook 6 jaar later. Op grond van hun studie over volwassenheid kamen ze tot zes typen, van zeer onvolwassen tot zeer volwassen. A. Het laagste niveau was dat van de psychopathen, die alleen voor zichzelf leven, totaal geen rekening houden met anderen, geen geweten lijken te hebben, zeer onberekenbaar zijn, zeer impulsief reageren.

b. De derde groep zijn de conservatieven, die zich wel netjes gedragen, maar volgens de regels van de ouders en de maatschappij leven, zoals men dat in vroegere tijd overal zag en in veel streng godsdienstige groepen nog steeds ziet. De mensen lijken een fotocopie van hun ouders, grootouders, enz. Ze hebben dezelfde ideen als hun ouders en de cultuur waarin ze opgevoed zijn en gedragen zich volgens de regels. De sociale controle is vaak zeer sterk, iedereen houdt iedereen in de gaten. Afwijkend gedrag wordt afgestraft.

c. De vijfde groep waren de ‘echte volwassenen’. De twee onderzoekers noemden hen de ‘Rationeel- altruisten’ ( rationeel is verstandig, altruistisch slaat op de sterke neiging anderen te willen helpen). De onderzoekers  ontdekten dat  er een nauw verband bestond tussen de ideeen, kijk op het leven en overtuigingen van de ouders, vooral de moeder, en de kinderen. Via dit boek raakte ik zeer geinteresseerd in de rol van de ouders op hun kinderen.

 

Effect van therapeuten varieert van 40 - 95%

Voor het vak psychotherapie las ik een zeer interessant boek ‘Naar een effectieve therapie’.

Van de onderzoekers Truax en Carkhuff. In dit boek wordt verteld dat uit onderzoekingen blijkt dat bij sommige therapeuten 40% vooruit gaat, terwijl dat bij anderen boven de 90% ligt. Dit verschil bleek niets te maken te hebben met de theorie, die men aanhing. De ene therapeur, die beweerde aanhanger van Freud of Adler te zijn, had een effect van 40 procent, een ander, die ook een aanhanger was van Freud, had een succes van 90%. De een  had groot succes bij alcoholisten of schizofrenen, de ander weinig succes. Men vroeg een aantal therapeuten van alle gesprekken bandopnames te maken. Op grond van die opnames bleek dat de de manier van communicatie en de persoon van de therapeut belangrijker waren dan de de soort therapie, die hij toepast of de theorie, die hij aanhing of de diploma’s, die hij behaald had. Daarna gaf  men, als proef, een aantal geinteresseerde leken, een cursus van twee weken, waarin men hen leerde op positieve wijze van een andere te praten. Ze luisterden naar bandopnames van therapeuten met een hoge score en naar bandopnames van therapeuten met een lage score. Daarna oefende ze op elkaar. Na de curses spraken deze leken met echte ‘patienten’en behaalden een score van boven de 90%.

 

De drie eigenschappen van de goede therapeuten zijn

1, inlevingsvermogen, dus het vermogen zich in de situatie, de gemoedstoestand van de ander in te leven

2. Sympathie en warmte, dus vriendelijk gedrag, wat samengaat met opgewekt zijn, positieve opmerkingen, wat overeenkomt met de enkele basisbehoeften van Maslow, namelijk veiligheid, goede communicatie en het gevoel dat de ander respect voor je heeft.

3. Echtheid, zich als een gewoon mens gedragen, niet als iemand die laat zien hoeveel hij weet en die de ander behandelt als een onwetend iemand, die behandeld moet worden. Bij Deze drie eigenschappen komt men duidelijk tegen bij de zogenaamde self-actualizers van Maslow.

 

Negatief effect van Autoritaire onderwijzers en docenten op leerlingen en studenten.

Tijdens mijn werk als onderwijspsycholoog bestudeerde ik het boek van de pedagoog R. Tausch en zijn vrouw. Deze bezochten vele scholen en ging na hoe onderwijzers en docenten met kinderen omgaan en hoe zij reageerden in situaties, waarbij kinderen een afwijkend gedrag vertonen, zoals afkijken, voor hun beurt praten, een propje door de klas schieten, niet opletten, met een ander praten. Zij onderscheiden drie typen, de autoritaire onderwijzer, die alles in de hand wil houden, de baas is, de regels handhaaft, die vak ook zeer negatief reageert op afwijkend gedrag, zich superieur gedraagt tegenover kinderen, veel negatieve opmerkingen maakt. Het resultaat is dat kinderen bang worden, dichtklappen, faalangstig worden, geen vragen durven te stellen, zich minder goed kunnen concentreren, minder gemotiveerd zijn hun best te doen, blijven zitten of zelfs voortijdig de school verlaten.

De tweede groep zijn de democratisch ingestelde onderwijzers en docenten, waar, volgens Tausch maar 20 procent van de docenten toe behoorden. Deze mensen gedragen zich niet superieur, zijn geduldig zijn, reageren mild op afwijkend gedrag en beginnen niet meteen te schelden of te dreigen met zware straffen, hebben belangstelling voor leerlingen zonder onderscheid,  zien hen als mensen en niet als domme wezens, die nog veel moeten leren, enz. Deze manier van lesgeven en omgaan met leerlingen of studenten bleek een zeer positief effect te hebben op de leerlingen. Ze konden zich beter concentreren, hadden minder last van faalangst en behaalden daardoor betere cijfers, durfden voor hun mening uit te komen omdat ze wisten niet belachelijk gemaakt te worden. Deze mensen fungeren als model voor een goede volwassen, de autoritair laten zien hoe je ‘niet’moet zijn. In een boek over onderwijs beweerde de auteur dat 15 procent van de mensen met trauma’s zitten, die ze opgelopen hebben op scholen, vooral als gevolg van zeer negatief gedrag van onderwijzers en docenten. Volgens die auter had 15 procent van de onderwijsgevenden last van ‘sadistische ‘gevoelens, die ze uitleven op de leerlingen. De onderwijzers die Tausch ‘democratisch; noemt, lijken erg veel op wat Maslow een Self-actualizer noemt. De meeste leerlingen, niet allen, hadden liever een onderwijzer of docent, die zich ‘democratisch gedroeg dan een autoritaire. Enkele leerlingen zeiden dat ze liever een autoritair hadden, iemand die wat streng was, meteen ingreep als ze afwijkend gedag vertoonden en streng controleerde of ze hun werk goed deden.

Omdat Tausch zag dat autoritair gedrag, bij vrijwel alle leerlingen, een negatief effect heeft. organiseerde hij cursussen, warbij hij onderwijsgevenden leerde zich op een meer democratische manier te gedragen.

De psychologie van Maslow over de basisbehoeften en Selfactualizers  

Prof, Abraham Maslow is nu een van de bekendste psychologen, zijn theorieen komt men in vrijwel alle boeken over psychologie en therapie tegen. Over het gezin waaruit hij voortkwam weet ik niets, ook niets over zijn moeder en vader en wat voor bereop zijn vader uitoefende. Het moet een bijzonder gezin geweest zijn, anders is niet te verklaren dat hij als iind al veel las in vaak in bibliotheken zat. Maslow was van joodse afkomst en leefde als kind in Brooklyn. Hij vertelde dat hij als kind erg geen vrienden had en erg eenzaam was, opgroeide in biblitoheken tussen boeken (vanuit een bepaald gezichtpunt zou men kunnen zeggen dat hij misschien eenzaam moest zijn, dat hij zonder dat niet zo vaak naar een bibliotheek was gegaan en als kind  zoveel boeken zou hebben gelezen.

Toen hij ouder werd, raakte hij geboeid door boeken over van de franse filosoof Henri Bergson, Thomas Jefferson, Abraham Li ncoln, de Griekse filosoof Plato (300 voor Christus)  en de Nederlandse filosoof van Portugese afkomst Spinoze.

Maslow ging psychologie studeren, las enorm veel boeken op allerlei gebied, waaronder boeken van psychologen en filosofen. Lange tijd was hij geboeid in de theorie van de gedragpsycholoog J.B. Watson, die de mens als niet veel meer ziet dan en een getrainde aap. Volgens Watson is het mogelijk men en opoeding ziet als een soort training, szols men een hond traint. Watson was overtuigt dat men van elk mens een schurk of heilige kan maken. Enige jaren werkte Maslow samen met de J.B. Harlow, die allerlei proeven deed met Apen . De psychiater s. Freud, gaat min of meer van hetzelfe idee uit. Maslow aanvanelijk ook, tot zijn eerste kind geboren werd en hij ineens zag dat een mens toch meer was dan een dier dat men kan programmeren.

Na de oorlog kwam Maslow in aanraking met verschillende bekende psychologen en psychiaters, zoals Adler, die veel studie heeft gemaakt van de ‘wil’, de bekende psychiaters Erich From, auteur van enkele veel gelezen boeken, Karen Horney en Ruth Benedict en met de anthropologe  Margaret Mead.

Volgens de psychiater S. Freud is de mens, net zoals alle dieren, van nature agressief. Maslow bracht enkele maanden door bij een indianenstam waarvan verteld werd dat daar vrijwel geen enkel verschijnsel voorkwam van ruzie of wreedheid. Alle problemen werden op rustige manier opgelost door praten, enz. In de maanden dat Maslow daar verbleef zag hij geen enkel geval van ruzie. Wel hoorde hij dat in de vijf jaar daarvoor vijf maal ruzie was geweest, waarbij men met elkaar gevochten had. Door deze ervaring was hij overtuigd geraakt dat agressiviteit voor een groot deel het product is van onze zogenaamde opvoeding, dus aangeleerd. Zijn grote omslag kwam, toen hij zelf een kind kreeg en duidelijk zag dat zijn kind beslist niet te vergelijken was met een dier dat men kan drillen en africhten zoals men dat met een dier doet.

Als student psychologie was hij onder de indruk van twee professoren, die op een bijzondere manier omgingen met studenten. Ze waren professor, maar toch ook weer heel gewone mensen, bij wie je volledig op je gemak voelde, die niet uit de hoogte deden. Hij ontdekte dat die twee mensen, als mens, bepaalde eigenschappen gemeen hadden, waarvan hij het gevoel had dat die als zeer wenselijk gezien werd

door hij. Hij bestudeerde ook vrienden, andere mensen en ontdekte dat er meer mensen waren met diezelfde eigenschappen,  los van het feit of iemand timmerman of professor was. Het ging om hun ‘zijn’ mens-zijn, niet om het beroep of de maatschappelijke positie. Hij noemde deze mensen Self-actualizers, d.w.z mensen, die proberen alle aangeboren mogelijkheden, als mens, tot ontwikkeling te brengen, wat iets anders is als een goede timmerman of computerdeskundige of pianist of geleerde te worden. Afkomst, beroep, geld, enz lijken los te staan van de manier waarop men, als mens functioneert. Veel geleerden of mensen met hoge posities zijn, als mens, vaak zeer primitief, worden snel boos, kunnen vreselijk tekeer gaan, vaak om kleinigheden, zijn snel gekwetsts, lijken af en toe op een klein kind, enz.

 

Verschil de traditionele en de nieuwe psychologie

Als student volgde ik colleges bij verschillende psychologen en psychiaters. Ze spraken over algemene zaken, zoals denken, voelen, willen, geheugen en vergeten, algemene beginselen van opvoeding, zoals men dat in allerlei bladen ook kan lezen, enz. Een van mijn professoren vertelde eens wat schamper dat de gewone psychologie vooral gebaseerd was op onderzoekingen bij eerstejaars studenten. De meeste psychiatrische theorieen zijn gebaseerd op studies van gestoorde mensen, zoals mensen, die manisch depressief zijn, schizofreen of een hersenbloeding hebben gehad, aan epilepsie leden of psychopaat zijn. Er is enorm weinig onderzoek gedaan naar echt gezond mensen en wat een mens, onder optimale condities, zou kunnen zijn; in de sport kijkt men wel naar wat men zou kunnen bereiken, bijvoorbeeld op gebied van wielrennen, schaatsen, enz. Maslow was van jongsaf juist wel in die optimaal functionerende mensen geinteresseerd.

 

Waarom worden sommigen zelden of nooit ziek? (lichaam als geestelijk)

Als men over ziekten leest, lees je vrijwel altijd over hoeveel procent van de mensen griep krijgen, depressief of gestresst zijn, eigen zelden of nooit over mensen die nooit ziek zijn, altijd positief denken en opgewekt zijn,  ondanks allerlei persoonlijke tegenslagen  en ellende in de wereld. Wat hebben die gezonde en positief ingestelde mensen, hoe leven ze, uit wat voor gezinnen komen ze? Hangt het samen met wat ze eten, de godsdienst, die ze aanhangen, het land waar ze wonen, erfelijke factoren, het werk dat ze doen, de partner met wie ze getrouwd zijn, enz. Waarom sommige mensen tot hun dood vol leven, helder van geest en beginnen anderen met 30 al af te takelen. Maslow was in die mensen geinteresseerd.

====================

 

Basisbehoeften, deficientiebehoeften en hogere behoeften.

 

Maslow sprak met duizenden mensen, en ontdekte dat deze zogenaamde Self-actualizers bepaalde kenmerken gemeen hebben, daarover sprak, maar ook dat ze uit bepaalde gezinnen vandaan kwamen waar bepaalde basisbehoeften grotendeels bevredigd waren. Optimaal komt zelfden voor. Zelfs lijkt het dat een te ideaal gezin, ook weer tegen kan werken. Een van mijn professoren vergeleek het te goede gezin met een plant, die in een broeikas opgekweekt wordt, altijd dezelfde temperatuur, op tijd water en voedingstoffen toegevoerd krijgt, maar een plant, die buiten staat moet regen, storm, koude en hitte ondergaan, maar wordt daardoor wel sterker, tot het hem niets meer doet. De moderne flats, waar het overal even warm is, zijn voor de lichamelijke konditie minder goed, dan een huis waar het in de huismaker wel redelijk warm is, maar in de keuken 5 graden lager, waardoor het regulatiesysteem van het lichaam sterker wordt door die temperatuursverschillen. Maslow ontdekte dat deze basisbehoeften ook een rol spelen in de scholen, het bedrijfsleven, de maatschappij, het land waar men leeft en de hele wereld.

Hoe duidelijker deze voorwaarden aanwezig zijn, hoe groter de kans dat er uit iemand komt, wat er als aanleg in zit en dat men ‘wordt, die men in wezen’is, zoals een zaadje van een plant of boom ook pas tot een grote plant of boom uit kan groeien als er voldoende licht, zuurstof, vitamines, mineralen en warmte is.

Hieronder een kort overzicht van de factoren die bij de groei naar volwassenheid een belangrijke rol spelen en bracht dit samen in een schema.Deze staat bekend als de driehoek van Maslow of de basisbehoeften van Maslow. Om tot een volwassene uit te kunnen groeien moet de opvoeding aanvijf voorwaarden voldoen, nl. 1. Lichamelijke behoeften in de vorm van goed eten, drinken, slapen en lichaamsbeweging. Ik voeg er dan nog zaken bij als voldoendelichamelijk contact met het kind in de vorm van aaien en op latere leeftijd stoeien, enz. In veel landen van de wereld is deze eerste basisbehoefte al niet aanwezig. Hoe belangrijk voedsel is blijkt uit de vele landen waar dagelijks duizenden kinderen sterven aan ondervoeding, kou, enz.  2. ‘Veiligheid. Om zich goed te kunnen ontwikkelen, moet er een grote mate van veiligheid bestaan,zonder dat ontstaat er angst, verkrampte spieren, borstademhaling en blokkeert de parasympathicus. Om zich veilig te kunnen voelen, moet het kind weten wat mag en wat niet mag, wat de regels zijn en wat er gaat gebeuren als die overschreden worden, waarbij de straf in overeenstemming moet zijn met het vergrijp; veel ouders, onderwijzers en chefs, straffen harder, wat men als onredelijk ervaart en angst voor die persoon oproept. Als men naar veel gezinnen kijkt, maar ook naar scholen, bedrijven,ik denk aan angst voor ontslag, angst voor autoritaire chefs, enz en naar de wereld met al de oorlogen, misdadigers, dan is de factor veiligheid vaak verre van aanwezig. In een gezin moeten vader en moeder,min of meer, dezelfde normen aanhouden, verschil maakt dat het kind niet weet waar het aan toe is of de ouders tegen elkaar gaat uitspelen. Veiligheid houdt ook in dat het kind weet dat het naar moeder of vader of een ander toe kan gaan,als het in problemen zit b.v. dat een ouder voor het kind opkomt als het kind door een ander, b.v.de partner,een broer,een zus, een medeleerling,een onderwijzer, enz aangevallen wordt.Veel ouders zijn bang voor hun partner,latenhun kind afsnauwen of slaan zonder in te grijpen,waardoor hetkind zich aan de goeden overgeleverd voelt. 3. Goede communicatie. Het kind moet met de ouders kunnen praten, er gezellig mee om kunnen gaan, het leuk vinden over allerlei zaken vertellen of vragen te kunnen stellen en weten dat het antwoord krijgt. Praten heeft met de linker hersenhelft te maken. Door communicatie leert men de gedachten onder woorden brengen, leert men ook luisteren, enz. In veel gezinnen mankeert hier veel aan. Veel ouders hebben geen tijd of zijn zelf niet van die praters, maar ze zouden dat kunnen leren,met de kinderen mee opgroeien. Vaders bemoeien zich vaak nog minder met hun kinderen dan de moeders,veel vaders beperken zich tot het uitdelen van straf en zijn de boeman in het gezin,waardoor het kind zich niet echt opzijn of haar gemak,dus onveilig voelt. Veel kinderen weten nauwelijks wat vader en moeder denken, wie hun ouders eigenlijk zijn. 4. Respect en Liefde. Elk mens heeft behoefte aan anderen, die van hem of haar houden, die hen het gevoel geven dat ze de moeite waard zijn. Bij vrijwel alle mensen, die als patient bij me komen, mankeert hier erg veel aan; velen hebben het gevoel dat een of beide ouders niet van hen houden of dat ze achtergesteld werden op een broer of zus,enz.Vaak hebben ze dat gevoel nog steeds als ze veertig of vijftig zijn; vaak beinvloedt dit gevoelhun hele leven.De meeste mensen hebben het gevoel dat vader henpas aardig vond als ze bepaalde prestaties leveren.” Als men deze genegenheid in de jeugd niet krijgt, vooral van de ouders, is de kans groot dat men zich ongelukkig voelt, een minderwaardigheidsgevoel heeft, geen zelfvertrouwen, enz. Voor een kind maakt het niet uit wie of wat de ouders zijn,dom of intelligent, hoge of lage positie in de maatschappij, rustig of druk, lief of agressief;zelfs als ze duidelijk gek zijn, wil men nog het gevoel hebben dat die mensen je aardig en de moeite waard vinden. Het is een gevoelszaak, denken heeft daar nauwelijks enig effect op. 5. Informatie, kennis en vaardigheden bijbrengen, d.w.z.een stimulerende omgeving. Zelf bij beren, dieren, ziet men hoe ze hun jongen leren hoe ze iets ,oeten vangen, voedsel moeten zoeken,  dit zag ik heel duidelijk bij beren in Canada. Die hun jongen voordeden hoe ze een zalm uit het water vingen.  Als ik aan mensen vraag hoeveel tijd hun ouders in hen stopten en waar ze over spraken, dan is dat meestal zeer weinig, alsof ouders hjopen dat dekinderen alles op school leren of van de TV. Voldoende voedsel, goed kunnen praten,het gevoel datmen je aardig vindt,is niet voldoende.Elk kind moet weten hoe dewereld in elkaar zit en hoe je ermee om moet gaan,vooral opgebied van sociale relaties,voor jezelf opkomen,kritiek geven enop kritiek kunnen reageren,enz.Het is daarom belangrijk dat elkeouder over allerlei dingen praat,ook over zichzelf,de eigenjeugd,konflikten,de wereld,financiá‰áele zaken,enz.zodat het kindweet waar het op moet letten en waar het rekening mee moethouden. Maslow ziet deze basisbehoeften als net zo noodzakelijk als vitamines voor het lichaam; bij gebrek aan bepaalde voedingstoffen, zoals vitamines of sporenelementen, kan het lichaam ook niet functioneren. De eerste opdracht van een therapeut is dan ook een dusdanige sfeer te scheppen dat een patient of client zich veilig voelt, dat hij of zij met de therapeut durft en kan praten, dat de client het gevoel heeft dat de therapeut een zekere genegenheid voor hem of haar voelt, wat in zijn of haar manier van praten, reageren, enz tot uiting komt, waar Truax en Carkhuff veel onderzoek naar gedaan hebben. De therapeut moet niet alleen aardig zijn, maar ook bruikbare informatie geven waar de client wat aan heeft, waardoor hij of zij zichzelf beter begrijpt en waardoor de client beter met anderen en de wereld om kan gaan. Ikzelf geef veel informatie op gebied van met kritiek omgaan, d.w.z  hoe kritiek geven en hoe op kritiek van anderen reageren. De Amerikaan Paul Solomon maakte een studie van paranormale genezing. Hij ontdekte dat "Liefde" een zeer belangrijke faktor is om bij de genezer genezende energie op te roepen. Het is daarom erg belangrijk dat een helper sympathie voelt voor een client of patient, vooral als men de client lichamelijk behandelt zoals dat bij masseren gebeurt. Truax en Carkhuff ontdekten dat de manier waarop een therapeut met een client omgaat belangrijker is dan de soort therapie die een helper toepast. Je kunt dus beter met een aardige buurvrouw praten dan met een onaardige therapeut,of hij volgens de methode Freud, Jung werkt of aan yoga doet, enz. Tekort of deficicientie en het zoeken naar vervulling.   Als deze basisbehoeften in de jeugd,en ook later,onvoldoendeaanwezig zijn geweest, ontstaat daardoor een onvervuldheid, die maakt dat men het hele leven blijft zoeken naar het opvullen van deze behoefte bij anderen en/of bij de ouders, b.v.men blijft zoeken naar erkenning door de ouders b.v. door je elke zondag op bezoek te gaan en je uit te sloven om aardig te zijn, nooit kritiek te geven op wat de ouders doen of zeggen in de hoop dat ze je ,na vele jaren, toch gaan waarderen. Soms gebeurt dat, meestal niet. Vaak gaan ouders door met negatieve opmerkingen, alsof het kind van vijftig nog steeds 5 jaar was;verbazingwekkend is dat dat kind dat accepteert, terwijl ze dat van niemand zouden accepteren. Een andere kijk op deze zaak heeft te maken met het feit dat we die ouders niet voor niets hebben, dat we ze hebben om te leren hoe het niet moet. Dit houdt in dat men in een vorig leven was zoals de ouders nu zijn en dat we van hen moeten leren niet te zijn zoals zij zijn en zelf anders te worden. De tweede stap is dat men de ouders op gaat voeden, dat men op tactische manier en soms op minder tactische wijze, hen moet vertellen waar men het niet mee eens is,wat tevens een goede methode is om assertief te worden. ============== Groei - behoeften.

Als aan deze basisbehoeften voorzien is, ziet men dat de mens behoeften krijgt zich te willen ontwikkelen. Concreet uit dit zich in de vorm van willen begrijpen en onderzoeken.  Bij het kleine kind bestaat die ‘exploratie drang’, zoals de pedagoog Prof, Langeveld dat noemde. Het kleine kind wil onderzoeken, wil alles aanraken, stelt vragen, wil iets uit elkaar halen, wil alles betasten en in zijn mond stoppen. Uit deze drang ontstaat de belangstelling tot het willen leren kennen van de wereld. Een volwassene wil verder en wil veel weten over de wereld, vooral de wereld van de mensen, wil met andere mensen communiceren, praten, discussieren, spelen en gevoelens uitwisselen en daardoor vaardiger worden op gebied van Sociale vaardigheden, wat men tegenwoordig ook wel Emotionele Intelligentie noemt en daardoor zichzelf ontwikkelen en eigen goede en minder goede kanten leren kennen. 

Door een negatieve opvoeding kan iemand zo bang worden dat hij niets meer aan durft te raken, niets durft te onderzoeken, alle belangstelling voor de buitenwereld verliest. Dit zal vooral gebeuren als de ouders het kind afremmen in zijn onderzoek en de hele dag gillen en schreeuwen dat hij of zij niets aan mag raken, zijn handen niet vuil mag maken, niet mag schreeuwen, niet mag rennen,  niet zoveel vragen moet stellen. Uit angst past het kind zich aan en houdt zich koest. De belangstelling voor de wereld verdwijnt. Later klagen de ouders dat hun kind zo apathisch is en nergens in geïnteresseerd is, maar wel erg lastig is, andere kinderen plaagt, enz

Als de basisbehoeften voldaan zijn, begint de mens belangstelling te vertonen voor innerlijke groei. Men kan dit self-actualisering noemen, Self-actualisering -      voortgaande actualisering van mogelijkheden, bekwaamheden en talenten, -      vervulling van eigen zending, opdracht of roeping -      volledig kennen van de eigen aard -      zichzelf leren aanvaarden -      tendens tot eenheid -      integratie binnen de eigen persoonlijkheid De wereld lijkt met opzet zeer slecht in elkaar te zitten.

 

Als we naar de wereld kijken is het verre van ideaal, zelf het tegendeel. In tal van landen is nauwelijks te ten en sterven miljoenen mensen de hongerdood. Vaak hebben mensen geen onderdak. De veiligheid is vaak ook ver te zoeken. In tal van landen heerst oorlog, vluchten mensen. De communicatie is vaak ook zeer slecht, tussen ouders en kinderen, tussen leden van verschillende stammen en godsdiensten. Respect en liefde voor anderen is vaak ver te zoeken. De vijfde behoefte wordt ook weinig of niet vervuld in de vorm van onderwijs. Maslow schrijft in een van zijn boeken, dat het erop lijkt dat men een stel geleerden opdracht heeft gegeven een zo beroerd mogelijke wereld in elkaar te zetten, op het gebied van opvoeding, industrie, huizenbouw, voeding onderwijs, regering, enz, en dat de huidige wereld daarvan het resultaat is. Er bestaat een gezegd ‘Verdeel en heers’ Dat is dan aardig gelukt. De rijken en machthebbers wonen vaak in mooie huizen, villa’s midden in de bossen. De enige redding voor de wereld lijkt te zijn, dat de vervuilde lucht ook nu hun huizen binnenkomt, dat zij ook die vervuilde lucht in ademen als ze in een stad wandelen, dat zij ook last krijgen van de vervuilde rivieren, oceanen, enz. Zo lang het anderen betrof en zij er geen last van hadden was het geen probleem voor hen, nu beginnen ze er zelf last van te krijgen, evenals hun kinderen en kleinkinderen, voor zover ze daarin geinteresseerd zijn. Over de hele wereld wordt het minder veilig, zelfs voor de rijken en machthebbers.

 

Na de basisbehoeften zijn er de hogere en ‘meta-behoeften’.

Als alle basisbehoeften vervuld zijn, komen er andere behoeften naar voren, die men hogere behoeften kan noemen. Een arm iemand is blij als hij werk heeft en geld verdient. Zelf accepteert hij gevaarlijk werk, waarbij hij gevaarlijke dampen inademt of met giftige stoffen werkt, zoals in arme landen vaak ziet. Als men geld verdient, wil men ook veilig werken. Daarna komen goede sfeer in het bedrijf wat samenhangt met positieve communicatie en respect. De volgende stap is dat men werk wil, waarvan men wat leert, waarbij men zich ontwikkelt en wil men geen saai lopende band werk.

Als men dat heeft komen andere behoeften zoals interessant werk, werk waarbij men zelf kan bepalen wat men doet en niet werk dat men moet doen in opdracht van anderen. Ook wil men werk waarbij men ‘creatief’ bezig kan zijn, zelf beslissingen kan nemen.  Nog weer verder wil men werk, waarbij men het gevoel heeft dat men ook zinvol bezig is, een bijdrage levert aan de mensheid.

De onderzoekster Anastasi vermeld in haar boek over psychologie een onderzoek in een aantal bedrijven. Uit een lijst van 30 mogelijkheden mocht men aangeven wat men belangrijk vond. Mensen met een eenvoudige baan vonden het erg belangrijk:

-         het hebben van een goed salaris (eerst basisbehoefte van Maslow),

-         zekerheid te kunnen blijven, dus veiligheid (tweede basisbehoefte van Maslow),

-         goede collega’s (derde en vierde basisbehoefte van Maslow),

De ‘hogere werknemers vonden heel andere dingen belangrijk, namelijk

-         jezelf kunnen ontplooiien

-         - eigen initiatieven kunnen nemen

-         een goed salarisien een , zijn ogen en werk met een grote, als vanzelf, naar voren te voorschijn komen, die bij alle mensen op de hele wereld hetzelfde zijn en weinig te maken hebben mawmet waar de meeste mensen zich druk over maken, zoals inkomen, huis, status, grote auto. Voor de economie zou het een ramp zijn als er meer van deze mensen zouden komen. Ik las dat veel bedrijven al failliet zouden gaan als de verkoop met 5 procent naar vermeden zou gaan, b.v. op gebied van autos, televisies, voedsel, cafe’s, als we 5 procent minder auto’s zouden gaan rijden, wordt er minder benzine verkocht, minder CD-s, enz, enz.

Zelf vroeg ik 45 studenten van de universiteit wat zij, later, belangrijk zouden vinden.

Ze hechten veel waarde aan goede communicatie met anderen (derde basisbehoegte van Maslow) en ‘een baan waarbij ze ‘creatief bezig konden zijn.

Status, prestige werden niet genoemd.

Kenmerken van geestelijk, gezonde mensen

 

Democratische instelling

De pedagoog Tausch bezocht honderden scholen en zag dat de meeste docenten vrij autoritrai met de leerlingen en omgaan. Een kleine groep gaat op ‘democratische wijze met hun leerlingen om waardoor deze leerlingen zich veel meer op hun gemak voelde, minder last hadden van faalangst, meer ontspannen waren, creatiever, enz. Democratische mensen zijn meer ontspannen, zitten beter in hun vel, voelen zich, als mens, niet meer dan de leerlingen of studenten, aan wie ze les geven. Maslow ontdekte dat de zogenaamde Self-actualizers een ‘democratische’ instelling hebben.

 

Realistisch en positief zelfbeeld.

De gemiddelde mens heeft meestal een bepaald beeld over zichzelf, meestal een negatief beeld. Dat beeld is meestal gebaseerd op opmerkingen van anderen. Uit onderzoekingen blijkt dat de meeste mensen aanzienlijk meer negatieve opmerkingen maken dan positieve en daarbij meestal ook nog eens overdrijven. Op grond van die negatieve opmerkingen denken de meeste mensen ook negatief over zichzelf. Als ik mensen vraag op te schrijven waar ze, bij zichzelf, minder tevreden over zijn, schrijven ze in tien minuten 30-40 dingen op. Als ik vraag op te schrijven waar ze tevreden over zijn, komen ze vaak niet verder dan 3-4 dingen en zetten daar soms ook nog een vraagteken achter. Een jongen van 22 was zeer depressief en liep met zelfmoordplannen rond. Er deugde niets aan hem. Toen ik vroeg wat hij goed vond aan zichzelf kon hij aanvankelijk niets opnoemen. Met wat hulp van mij kwamen we aan 20 goede dingen (hij had een debiele zus, waar niemand naar omkeek. Hij was de enige die af en toe met haar de stad inging. Hij kon erg goed tekenen, had een goed geheugen voor auto’s, enz) Na een maand had hij een lijst van 200 dingen en voelde hij zich zeer goed. Al die dingen zag hij niet bij zichzelf, die waren ‘gewoon’en daar maakte niemand een opmerking over en werden buiten beschouwing gelaten. Om de goede eigenschappen te kunnen zien, moet men zichzelf observeren, niets ‘gewoon’vinden. Hoe ongewoon de gewone dingen zijn merkt men pas als men een ongeluk of hersenbloeding heeft gehad of achter een rollator loopt. 

SA- bezitten een zeer goede zelfkennis,  niet op grond van wat anderen over hen zeggen, wat meestal vrij negatief is, maar door zichzelf in allerlei situaties te observeren, hoe ze zich gedragen hoe ze in allerlei situaties reageren. Ze weten wat ze werkelijk willen zijn en werken daaraan (in de bijbel noemt men dat woekeren met je ‘talenten’.

 

SA-mensen een hoge Spirituele intelligentie

 

Meer geinteresseerd in geestelijke groei dan in geld, auto, bezit, roem, enz.

Zij zijn meer geinteresseerd in spirituele groei., wat betekent dat ze volwassen willen worden dan in geld en beroemd worden. Krishnamurti zegt ook dat het meest belangrijke ding is om, voor een kind, to find out what you are really interested in.

 

Veel mensen doen wat hun ouders willen dat ze doen of kiezen voor een beroep waarmee ze veel geld kunnen verdienen, maar waarin ze minder gelukkig zijn. (ik koos voor psychologie, na een gesprek met een student, die dat ging studeren. Aanvankelijk wilde ik scheikunde of natuurkunde studeren. Deze SA-mensen doen wat zij willen, ook al zijn hun ouders of anderen daartegen. (ik met jongen, waarvan de ouders wilden dat hij naar de mavo ging, bleef zitten, wilde zelf naar de LTS, vanaf toen prima, zeer gemotiveerd)

 

De SA-mensen hebben een zeer positieve kijk op het leven, zij letten meer op het feit dat een fles half vol is dan dat hij half leeg is.

Deze mensen zijn geinteresseerd in wat ze zijn (Maharishi. Wie ben ik, ik ben niet het denken, niet mijn lichaam, niet mijn kwalen, niet mijn gevoelens, wat wel?)

(lagere zelf soort instrument voor het hogere) veel mensen zien alleen hun negatieve eigenschappen. Als ik ze vraag een lijst te maken van de eigenschappen of asecten, waar die waarin ze minder goed zijn ,waar ze kritiek op hebben, hebben de meesten in 10 minuten tijd 30-40 eigenschappen, als ik ze vraag positieve dingen op te noemen, komen met veel zuchten en gesteun tot 3-5 en zetten achter sommige een vraagteken… Na een bepaalde training kwam een jongen in twee weken tot 200 dingen waar hij tevreden over was, in plaats van drie(hij wilde zelfmoord plegen, was zeer depressief). Als we naar onszelf kijken, kijken we vaak ook door de bril van afkeuring, van onze ouders. K zegt vele malen have a close klook, dat we onszelf moeten observeren, maar zonder te veroordelen, enz.

Oordelen is vergelijken met anderen., een gemiddelde. Ouders doen dat vaak(de buurjongen is aardiger, haalt beter cijfers op school)Een keer zei hij dat we naar onze geest moeten kijken zoals een man in de garage naar de motor van een auto kijkt en doormeet. (de zuigers, de benzine, de koppeling, de uitlaat, de het oliepeil, of hij ergens getic of gezoem, ongewenst geluid hoort, enz.

 

Self-actualizers lichamelijk en geestelijk zeer gezond.

 

Het aantal lichamelijk en geestelijk zieken is enorm gegroeid. Hartaanvallen kwamen omstreeks 1900 nauwelijks voor, minder dan 1 provcent, nu 50 procent. Kanker kwam evenming nauwelijks voor. Stes meer mensen lijden aan stress, vielen zich moe, voelen zich uitgeout, worden depressief. , kunnen niet werken, moeten in de WAO of worden ziek. .

Eigenlijk hoogst merkwaardig, omdat er nog nooit zoveel hulpverleners zijn geweest op aarde, zoals maatschappelijk wrrker,s fysiotherapeuten, artsen, psychologen, psychiaters en dan nog de vele religieuze groeperingen en de stroom van boeken en tijdschriften op medisch, psychologisch en filosofisch gebied. Hoe kan dat?

Tijdens mijn studie opvoedkunde vertelde professor Langeveld eens dat de wereld enorm veranderd was en dat zijn grootvader deze niet zou herkennen als hij plotseling op aarde zou komen, maar dat hij zich helemaal ‘thuis’zou voelen als hij ineens een een school binnengelaten zou worden omdat daar (omstreeks 1970) alles nog vrijwel hetze;fde was gebleven. Ondanks de stroom van boeken en artikelen over opvoeding en onderwijs, is in de meeste gezinnen de basisbehieften van M, waar maslow het over spreekt. Nog weini veranderd. Ouders hebben geen beeld van waar het naar toe moet, evenmin onderwijsmensen, artsen.

Enkele jaren volgde ik college bij twee verschillende professoren op gebied van psychiatrie. Een van die professoren vertelde dat men de patienten zover probeerde te brengen dat zij weer konden functioneren in ‘de’ maatschappij. Eens vroeg ik hem wat men moest doen als die maatschappij zelf niet goed in elkaar zat, zoals in dictatoriaal geregeerde landen het geval is. Hij zei dat dat niet de taak was van de psychiater, maar van wie dan wel?

Als onderwijspsycholoog moest ik veel kinderen onderzoeken met leer en gedragsproblemen. Wij hadden ook maatschappelijk werkers in dienst, die de mensen thuis bezochten en probeerden hen te veranderen, zodat ze hun kinderen anders zouden opvoeden. Dit was vreselijk arbeidsintensief. Elk maatschappelijke werkster kon maar enkele gezinnen begeleiden.

Ik las eens dat een dominee ieder jong stel dat bij hem op wilde trouwen een aantal gesprekken had over liefde, communicatie, opvoeding. Zoiets zou meer moeten gebeuren, maar men kan het nog verder uitbreiden tot  wat voor speelgoed moet men het kind geven, voldoende aaien. Veel over de basisbehoeften spreken en praten over concrete invulling daarvan. Voorkomen is nog altijd beter dan de put dempen als het kalf verdronken is.

Ondanks alle kennis op gebied van het menselijk lichaam, onderwijs, opvoeding, psychologie, therapie, maatschappij, lijkt de opvoeding van de mens nauwelijks beter te zijn geworden. Waarom een Self-actualizer een gewenst doel is. Als men leest hoe de self-actualizers , als mens, zijn en functioneren is er alles voor te zeggen dat dit een zeer gewenst doel is. Maslow geeft deze mensen verschillende namen, zoals: ‘volwassene; gerijpte mensen, geestelijke gezonde mensen;  zelfvervullers;  Self-actualizers, enz. Die namen op zich zeggen al genoeg. De zelfactualizers zijn lichaam en geestelijk gezond, wat betekent dat de kosten voor ziekenfonds enz 80 procent minder zou kunnen zijn. Dat er aanzienlijk miner psychologen, artsen, fysiotherapeuten, enz nodig zijn. De kosten voor zieken zou aanzienlijk minder kunnen zijn, misschien zelfs 80 tot 90 procent minder dan nu het geval is. De kennis is er, maar het wordt tijd dat deze toegepast gaat worden, of zijn er krachten, die de ontwikkeling tegenhouden, waarbij ik onder andere denk aan de farmaceutische industrie, die er niet bij gebaat is dat 980er 80 tot 90 procent minder medcijnen gebruikt gaan worden, ook de vele men artsen,chirrugen, die nu enorme salarisssen hebben  hze zouden het vreselijk vinden als ze minder te **doen hadden, zelfs overbodig worden. Ditzelfde geld voor fysiotherapeuten, enz, enz, Als ouders meer tijd aan hun kinderen zouden besteden, bv. Op alle vragen ingaan, zoals elders vermeld, zouden de kinderen met 3 jaar een niveau hebben van een vijfjarige. De onderzoeken van Tausch laten duidelijk zien dat kinderen beter presteren en zich ook beter voelen in een democratsiche wijze van lesgeven, maar dit wordt nog steeds niet geleerd op de opleidingen, De meeste docenten weten zelfs nauwelijks iets van hoe te leren, ze vertellen alleen wat kinderen moeten leren, Er wordt vrijwel niets verte; over hoe het geheugen werkt, hoe belangrijk het eten van goed voedsel is voor de hersenen, de concentratie, het denken (b.v. zink, selenium en omega 3). Kinderen zouden moeten weten hoe belangrijk het is met kritiek om te gaan, hoe met elkaar te communiceren, hoe voor zichzelf op te komen, op een volwassene, rustige en assertieve wijze kritiek te geven en ook op een volwassen manier te reageren op kritiek van een ander of gebeurtenissen die men ziet gebeuren. Hierover komt een apart artikel/boek. Opvoeding en onderwijs zouden enorm moeten veranderen Als self-actualizer het einddoel of het tussendoel is van de opvoeding en onderwijs, is het rtreuirig gesteld, want volgens Maslow is dant minder dan 1 procent. Eigenlijk is het nog verbazingwekkend dat zoveel mensen redelijk functioneren.   Minder dan een procent een Self-actualizer?

Volgens Maslow groeit minder dan een procent van de mensen uit tot wat hij een Self-Actualizer noemt.  Goble zegt in zijn boek dat maar een ‘fractie’van een procent een self-actualizer wordt. In zijn boek Motivatie vertelt Maslow dat hij 3000 studenten een test afnam. Van die 3000 was er maar één die ‘alle’ kenmerken van een ‘Self-actualizer’ bezat. Als mensen zoals Jezus of Boeddha dit soort mensen voor ogen had, is het treurig gesteld.

 

Goble bestudeerde alle boeken van Maslow en sprak vele malen met hem. Hij schreef een boek, dat een zeer goed overzicht geeft van de theorie en onderzoekingen van Maslow. In een van de hoofdstukken geeft hij een lijst van de eigenschappen en kenmerken van Self//actualizer. Onderstaande is daarop gebaseerd, aangevuld met korte opmerkingen van Krishnamurti.

Andere nemen

-         superieure mensen

-         volledig menselijke personen

-        

 

 

 

Men zal iets aan het gebrek aan motivatie moeten doen,evenals de faalangst.  Het autoritaire systeem zal afgeschaft moeten worden. Volgens Dr Fontaine is 30 procent van de docenten totaal ongeschikt om voor de klas te staan. Onder die docenten zijn mensen die sadistisch zijn, die aan alcohol verslaafd zijn, die kinderen haten,.Dit kan allemaal

 

- gemotiveerd                                 geringe motivatie - men heeft de capaciteiten                 - men heeft geen capaciteiten - met beschikt over veel energie            - men is moe - men heeft gezelschap                      - men moet het alleen doen - men kan terugkeren op een veilige basis men kan op iemand terugvallen             - men heeft niemand om op terug te vallen - het doen zelf wordt reeds als leuk - men doet het om het einddoel ervaren - men verwacht complimenten                 - men verwacht kritiek of verlies
van genegenheid - men hee:A er een bepaald Idee over - men is onbekend met het onderwer

 

Men kan veranderen van negatief naar positief

In een korte cursus van enkele weken was 80% van de autoritaire mensen in staat op een andere manier les te geven, waardoor de leringen zich ontspannen voelde. Wel bleek dat de leerlingen, de eerste weken, de neiging hebben meer negatief gedrag te vertonen, alsof ze moeten wennen aan de grotere vrijheid. Veel docenten hebben dan de neiging weer terug te grijpen op het oude autoritaire gedrag. Met die overgangsfase moet men dus rekening houden.

Een docent vertelde dat hij  thuis was toen zijn dochter van 14 huilend thuiskwam omdat haar wiskundeleraar haar verteld had, dat ze een vrouw ongeschikt was om wiskunde te doen en zdat ze beter naar de huidhoudscool kon gaan. De man was razend, maar realiseerde zich ineens dat hij dit soort opmerkingen ook wel eens maakte en het ergens prachtig vond dat een kind in elkaar krpmp of begon te huilen, Voor hem was dat een teken dat de de boodschap overgekomen was. Door zijn dochter zah hij ineens hoe vreselijk het was dit soort negatieve en hatelijke opmerkingen te maken. Hij besloot vanaf die dag daarmee op te houden. Deze emotionele schok had hij nodig.

 

Maslow en Krishnamurti

 

In mijn laatste studiejaar leerde ik een man kennen, die erg onder de indruk was van een  filosoof uit Zuid-India met de naam Jiddu Krishnamurti, geboren 1895, overleden omstreeks 1983. Van deze man hoorde ik dat Krishnamurti vanaf zijn 20e over de hele wereld lezingen gaf, en die zomer tien lezingen zou geven in Saanen, een dorpje in het zuiden van Zwitserland Wat deze man over Krishnamurti vertelde sprak me aan. Ik ging naar de bibliotheek en las enkele boeken over en van hem. Wat ik las was een wonderlijk verhaal.  Ik las dat hij als zevende kind geboren was, Hij was een zeer gevoelig en dromerig kind. Omdat hij grote moeite had met opletten, dacht de onderwijzer dat hij zwak-begaafd was , stuurde hem vaak de klas uit en sloeg hem zelfs af en toe. Zijn moeder, waar hij intens veel van hield, stierf toen hij 10 jaar oud was.. Zijn ouders waren aanhangers van de Theosophie, waarvan het hoofdkwartier in Madras, vlak bij het strand, gevestigd was. De belangrijkste leiders waren Dr. Annie Besant en Leadbeater, die helderziend was en vele boekn geschreven had, onder andere over ‘aura’s en chakra’s’, Deze boeken had ik in mijn studententijd gelezen, toch had ik nooit van Krishnamurti gehoord. De vader werkte bij de Indiase spoorwegen. Na zijn pensionering ging de vader van Krishnamurti werken op het

Geheimen Achter Paranormale genezing

Het lichaam in dienst van geestelijke groei

 

Behandelen van lichamelijke en geestelijk klachten door ‘handoplegging' komt men bij alle volkeren tegen, bij de Indianen van Noord en Zuid-Amerika als bij Sjamanen van Siberië als bij priesters van de Huna-godsdienst op Hawaï. De Bijbel staat vol van behandelingen door Jezus en de Apostelen en in het oude Egypte, zoals men in de boeken van Joan Grant (gevleugelde Pharao) en Inwijding van Elizabeth Haich kan lezen.

 

Iedereen kan anderen en zichzelf genezen

Het kunnen genezen lijkt iets waartoe sommige mensen in staat zijn, die vaak als heel bijzonder gezien worden en zelfs vereerd werden of worden, maar het wordt steeds duidelijker dat iedereen dit kan, als men aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals elk mens een computer kan bedienen, als hij maar weet hoe men een computer aanzet, hoe bepaalde programma's werken. Sinds 1980 houd ik me bezig met reïncarnatietherapie. Een aantal mensen, die voor hun problemen bij me kwamen, bleken in vorige levens paranormaal genezer (Healer) te zijn geweest. Door te vragen hoe ze te werk gingen ontdekte ik een aantal interessante zaken.

Zeer inspirerende boeken waren de boeken van de Japanse professor en arts H. Motoyama en het boek The Awakened Mind van C. Maxwell Cade. Beiden beschrijven een aantal onderzoeken waarbij zij paranormale genezers op zeer gevoelige apparatuur aansloten, onder andere een huidweerstandmeter en een EEG-apparaat. Op deze manier ontdekten ze een aantal zeer interessante zaken, waaruit bleek dat elk mens paranormale vermogens bezit en zou kunnen gebruiken indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Al die voorwaarden blijken naadloos aan te sluiten op de vele adviezen voor een gezond leven en gezond ouder worden, en blijken ook de voorwaarden te zijn voor de het in contact komen met de eigen hogere lagen van de eigen geest. Maxwell Cade toonde, met behulp van feedback-apparaten,  aan dat men in enkele uren hogere toestanden van bewustzijn kan bereiken, waar veel al jaren naar tevergeefs, via meditatie, naar zochten.

In de verre oudheid hield men zich al bezig met genezen, vrijwel altijd zonder vragen te stellen over de klachten en zonder te proberen na te gaan wat de oorzaken waren van de klachten, pijnen en ziekten, zoals verkeerd eten, problemen met de ouders, de partner, de maatschappij, te hard werken, alcohol drinken, enz. Veel artsen en genezers zijn er alleen op gericht iemand beter te maken, zonder te kijken naar wat men eet en hoe men leeft, hoe de relaties zijn met anderen. Ik werd enorm aan het denken gezet door een bekend persoon uit India, J. Krishnamurti, die vanaf zijn vroegste jeugd zeer paranormaal begaafd was, ook mensen kon genezen en vanaf zijn 30e duizenden lezingen hield over de menselijke geest. Af en toe hield hij zich bezig met genezen, maar stopte daarmee toen hij ontdekte dat iemand zijn energie gebruikte om als inbreker de kost te verdienen.

Ik zie steeds duidelijker dat we ons lichaam hebben, ‘niet' om keihard te werken en veel geld te verdienen, maar om naast werken om de kost te kunnen verdienen, ook voldoende energie te hebben om na te denken over jezelf, het leven en te ontdekken wat het doel is van het leven in het algemeen en het doel van ‘jouw' leven in het bijzonder en aan jezelf te werken in de vorm van lezen, met anderen praten, een cursus volgen, mediteren, dus vaardiger worden, waardoor je ook meer kunt beteken voor anderen en de wereld. (in de bijbel noemen ze dat ‘woekeren met je talenten').

Een zakenman die 12 uur per dag werkte, voelde zich na een behandeling van mij zo fit, dat hij daarna 14 uur per dag werkte, zijn vrouw en kinderen zagen hem toen nog minder vaak. Toen hij na enkele maanden instortte en weer behandeld wilde worden, zei ik dat ik dat alleen wilde doen als hij in plaats van 12 uur, juist minder zou gaan werken, dus niet meer dan 10 uur of zelfs niet meer dan 8 uur per dag. Sinds Krishnamurti en enkele van dit soort mensen, praat ik met mensen, vertel wat ik denk dat het doel van het leven is en dat een gezond lichaam voor een deel bedoeld is om voldoende geld te verdienen om te kunnen leven, maar vooral bedoeld is om voldoende energie te hebben helder te kunnen denken, enz.

Verschillende genezers hebben een enorm drukke praktijk. De bekende genezer Gerard Croiset ‘behandelde' vaak meer dan 100 mensen per dag, telkens niet meer dan een paar minuten; hetzelfde hoorde ik van een andere genezer uit Friesland. Veel artsen zien ook vaak meer dan 60 mensen op een dag, geven alleen pillen, praten totaal niet met hen, niet over voeding, niet over stress, niet over zinvol werk, en zeker niet over het doel van het leven. In oude tempels deed men dat eigenlijk ook niet. Een van de weinigen die wel veel verder keek dan lichamelijke genezing was de Griekse arts Hippocrates en zijn leermeester Aesclepios. Ze combineerden genezen met medicijnen en kruiden met paranormale genezing, adviezen geven op gebied van voeding, levenswijze en de problemen op gebied van relatie en oefeningen doen.

Genezing hangt nauw samen met diepe ontspanning van lichaam en geest en een goede samenwerking tussen lichaam en geest.  Steeds meer klachten ontstaan er als gevolg van een verkeerde leefwijze, verkeerd eten, te hard werken met het gevolg stress en zelfs burnout, wat samen gaat met grote spanning. Er verschijnen allerlei adviezen voor allerlei ziekten en klachten, zoals astman, dik worden, stress, Me, Depressie, ziekte van Alzheimer, enz.  Veel adviezen hangen samen met voeding, meer bewegen, ontspannen, enz. Al die adviezen blijken ook belangrijk voor mensen, die zich bezighouden met zichzelf leren kennen, Spirituele ontwikkeling, paranormale vermogens en jezelf en anderen kunnen genezen.

 

We gebruiken maar een fractie van onze mogelijkheden

De meeste mensen hebben geen flauw idee tot wat hun lichaam en geest in staat is, wat de onontdekte mogelijkheden van hun lichaam en geest zijn en wat ze zelf zouden kunnen doen. Op grond van die gebrekkige kennis zijn we enorm afhankelijk geworden van pillen, drankjes. operaties, artsen en psychologen. Hiermee heeft men anderen enorme macht verleend, die vaak misbruikt wordt, ten koste van jezelf en blijft de wereld als geheel stil staan in haar ontwikkeling.

Het lijkt er zelfs op dat de mens ‘dom'gehouden wordt, maar ook de ‘mensen, die gestudeerd hebben en de ‘machtigen' hebben vaak een zeer simpele kijk op de mens en zijn mogelijkheden en wat de mens zou kunnen zijn met een ander soort opvoeding. Er is enorm veel bekend, maar er druppelt maar zeer weinig door in het dagelijks leven. Hierbij denk ik aan mensen zoals de psycholoog A. Maslow met zijn ontdekkingen op gebied van de basisbehoeften, jezelf ontwikkelen tot een Self-Actualizer en zijn onderzoekingen op gebied van Top-ervaringen. Daarnaast zijn er mensen de therapeut Dr. Carl Rogers, een man als J. Krishnamurti, die 60 jaar rond de aarde vloog om overal lezingen over de menselijke geest te houden.

De mens, van jong tot oud, beschikt over mogelijkheden, waar de meeste mensen zich nauwelijks bewust van zijn; hierbij denk ik aan zaken als intuïtie, de invloed van positief en negatief denken op het lichaam, gedachten van iemand kunnen opvangen, en naar anderen uitzenden, jezelf kunnen genezen, waardoor men vrijwel geen pillen en drankjes meer nodig heeft, en anderen kunnen genezen. Door de opvoeding zijn we gaan denken dat we niet meer zijn dan ons lichaam, en onze hersenen en de kennis die we vanaf onze geboorte, in onze hersenen opgeslagen is. We identificeren ons teveel of uitsluitend met de kennis dat in onze hersenen opgesloten is (de files in een computer), terwijl we ons nauwelijks bewust zijn van de waanzinnige mogelijkheden van onze hersenen (de computer) en onze geest die de computer bedient. Vrijwel niemand weet dat de hersenen meer dan 100 miljard hersencellen bezitten, dus 15 maal zoveel al er mensen op aarde wonen, dat de hersenen honderden miljarden Giga-bytes opslagcapaciteit hebben, meer dan de grootste computer ter wereld, en dat elke hersencel met meer dan 10 duizend en zelfs 100 duizend zenuwverbindingen met andere cellen verbonden is en dat al die verbindingen bij elkaar 10.000 kilometer lang zijn. De hersenen kunnen bijna net zo goed werken als een radiozender en ontvanger, en beelden zien en ontvangen als een TV- ontvanger en zender, maar de hersenen/geest, kunnen meer en kunnen beelden zien van gebeurtenissen, die nog moeten gebeuren, wat geen enkel televisie kan. De kunst is alleen te weten hoe die gecompliceerde computer werkt en wat je moet doen om die te gebruiken. De meeste mensen, vooral jongeren, weten meer van hun computer, dan hoe hun lichaam, hersenen en geest werken.

De ontdekkingen

Als kind was ik in een zeer eenvoudig gezin geboren, vader werkte als bakker, had alleen lagere school. Op school hield ik me bezig met taal, lezen, rekenen, boeken over geschiedenis, en aardrijkskunde. Op de middelbare school kwamen daar buitenlandse talen, wiskunde en natuurkunde bij. Allemaal dingen om je voor te bereiden op een baan om later je eigen kost te kunnen verdienen. Over de mens als instrument van de geest werd totaal niet gesproken, niet over gevoelens, ook niet over denken, concentratie, ook niet hoe het geheugen werkt. Ook werd niet verteld wat de beste manier is iets te bestuderen, zoals woorden in een vreemde taal, een tekst uit een boek bestuderen, onthouden en kunnen reproduceren op een proefwerk of in een gesprek. Uit moderne onderzoekingen blijkt dat elk mens ver beneden zijn mogelijkheden werkt, dat we maar een fractie gebruiken van wat we zouden kunnen. De beroemde psychiater Sigmund Freud zei dat we maar 10 procent van onze geest gebruiken. Wat voor iemand zouden we kunnen zijn als we onze totale mogelijkheden zouden gaan gebruiken. Door lezen, praten met allerlei soorten mensen, lezingen, cursussen ben ik gaan ontdekken dat de mens heel wat meer is dan de meeste mensen, waaronder mijn ouders, de vele docenten, mij wilden doen geloven en ben steeds meer onder de indruk geraakt van wat de mogelijkheden van elk mens zouden kunnen zijn. Een van die vermogens is het vermogen

De ‘Paranormale' vermogen zijn normale vermogens

Een aantal van die mogelijkheden worden ‘paranormaal' genoemd, maar zijn eigenlijk volkomen normaal. Enkele van die vermogens zijn gedachten, beelden en gevoelens opvangen, mensen kunnen genezen, jezelf kunnen genezen, gedachten op een ander overbrengen, enz.

Als men zich daarin verdiept, komt men in een andere wereld terecht. Het lijkt of de officiële wetenschap, ook veel kerken heel bewust alles doen om de mensen dom te houden en beperkt beeld over de mens, wat nauw samen gaat met gebrek aan zelfvertrouwen gevoel van kleinheid waardoor we ons zeer afhankelijk opstellen van ‘zij, die weten'of beweren te weten, waaronder artsen, psychiaters, priesters, imans, medicijnen, enz, waardoor die macht kunnen blijven uitoefenen.  Daarbij gebruiken ze alle middelen, zoals afkraken, belachelijk maken, negatieve kritiek, je dom en klein houden, enz. Tot dit laatste wil ik me beperken.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Er is geen enkele reden voor een minderwaardigheidscomplex

       (We beschikken over onvermoede mogelijkheden)

Toen ik 17 jaar was vroeg mijn vader of ik zin had mee te gaan naar een hypnose show. Ik had geen flauw idee wat dat inhield, ik had mijn vader daar ook nooit over horen praten. De show bestond eruit dat we onze handen moesten vouwen en begon te tellen van een tot tien en bij elke tel roep hij dat de handen steeds vaster zouden gaan zitten en dat we ze bij de tiende tel niet meer los zouden kunnen krijgen. Bij de tiende tel waren enkele mensen inderdaad niet in staat de handen van elkaar te halen. Deze tien moesten naar voren komen en met hen deed hij allerlei proeven. Een van die proeven was dat hij ze een citroen te eten gaf, maar zei dat het een lekkere sinaasappel was. Ze aten die, zonder enig probleem. Volgens mij had die man bijzondere vermogens, die wij niet hadden, maar vele jaren later leerde ik dat elk mens dit soort dingen kan, na het volgen van een cursus van enkele dagen. Die man beschikte helemaal niet over bijzondere krachten, maar wist hoe hij de krachten van de personen, die door hem gehypnotiseerd werden, te activeren; deze deden dat zelf. Door zo te denken geven ze de ander een enorme kracht en status, en ondermijnen ze hun eigen vermogens. Daar kwam ik pas vele jaren later achter. Diezelfde macht in ons wordt ingeschakeld als een dokter ons een nep-pil geeft en daarbij vertelt dat die pil een goed middel is tegen je maagkwaal, hartprobleem of bepaalde pijn, terwijl die pil alleen maar uit wat kalk met een smaakje bestaat. Uit onderzoek blijkt dat zo'n neppil in 40 tot 80% van de gevallen echt helpt. Hoe overtuigender de arts overkomt, hoe beter de pil werkt; hoe viezer de kleur, hoe echter deze lijkt, hoe beter het resultaat, maar eigenlijk doet de patiënt dat allemaal zelf. Als we van alle ‘echte'pillen 40-80 procent af zouden trekken, zouden er weinig pillen overblijven die echt werken.

Op de universiteit vertelde professor Rümke dat hij eens aan een proef meegewerkt had, waarbij men iemand onder hypnose gebracht had en dat men een muntstuk met een tangetje beetpakte en net deed of men die enige tijd in een kaarsvlam hield en daarna op de huid van de gehypnotiseerde persoon legde. De man gilde van de pijn en er verscheen een echte brandblaar op zijn arm alsof er echt een gloeiend hete munt op de arm gelegd werd. Het omgekeerde is ook het geval van mensen, die door vuur lopen en gesuggereerd wordt dat er niets gebeurt, waardoor de meeste mensen geen enkele brandblaar oplopen. Er zijn ook experimenten gedaan waarbij men iemand suggereerde geen pijn te voelen, waarna men naalden en zelf breinaalden door de wang of door een zacht gedeelte van de arm kon steken. Heel vreemd is dat er, na afloop, geen bloed te zien is en van de wond nauwelijks iets te zien is.

Eerste ervaring met paranormale genezing

De eerste maal dat ik hier over hoorde was toen ik 17 jaar was en ik last had van mijn maag

Ik werkte en deed een avondstudie, waarvoor ik elke avond moest werken, ook in de weekenden, ‘smorgens moest ik vroeg met opstaan en met de trein van 7.15 naar mijn werk. Van een medestudent hoorde ik dat er in zijn straat een paranormaal genezer woonde. Ik belde de man en maakte een afspraak. Enkele dagen later kwam ik op bezoek. Ik werd in de huiskamer binnengelaten en moest op een stoel zitten. Hij ging achter me staan en legde zijn handen op mijn hoofd en stond daar enkele minuten zonder een woord te zeggen. Ik voelde me heel ontspannen worden en voelde dat zijn handen warm waren. Ik voelde me volkomen op mijn gemak. Daarna knielde hij rechts van mij me neer,  legde zijn rechter hand op mijn maag en de linker op mijn rug, op maaghoogte. Hij bleef zo enkele minuten zitten en ik had het gevoel dat er warmte door mijn maagbuik stroomde. Ik voelde ook dat mijn aandacht naar die plek werd getrokken. Tijdens die behandeling moest hij enkele malen een wind laten. Ik vond het een beetje vreemd, maar ‘voelde' dat dat erbij hoorde. Op een gegeven moment zei hij dat hij altijd moesten winden als hij mensen behandelde. Buiten in de tuin zag ik enkele kippen lopen. Toen hij zag dat ik daarnaar keek, vertelde  hij dat hij die ook behandelde en dat hij op tentoonstellingen al verschillende prijzen gewonnen had. Meer dan 20 jaar later las ik verschillende boeken over onderzoekingen bij paranormale genezers en las ik dat deze genezer, onbewust, de goede aanpak had gevolgd, namelijk zich ontspannen, waardoor zijn hersenen minder snelle hersengolven en meer langzame golven gingen produceren, daarna de handen op mijn hoofd legde, waardoor ik rustiger werd en mijn hersenen ook langzamere golven gingen produceren, en zijn handen daarna op het gebied met de pijn of kwaal legde. Ook nam hij negatieve energie van me over, die hij via afslaan en winden laten kwijt raakte.

Vele jaren later kwam ik erachter dat er ook andere manieren zijn om negatieve energie kwijt te raken. Door de resultaten van deze man geloofde ik toendertijd dat hij iemand was met bijzondere gaven, en dat hij daarmee geboren was, en dat ik die gaven niet had. Ik kwam totaal niet op het idee dat ik dat ook zou kunnen en dat elk mens die vermogens bezit en die zou kunnen gebruiken een ander of zichzelf te genezen. Dit was me nooit verteld, niemand sprak daarover. Dat leerde ik ook niet tijdens mijn studie psychologie, wel door wat de colleges parapsychologie bij prof Tenhaeff, die vele malen vertelde dat de paranormale vermogens een ‘algemeen menselijk' waren. Toch had ik altijd de indruk dat Tenhaeff op een verheven wijze over paranormale begaafde mensen sprak, alsof het toch een speciale categorie mensen betrof, die iets hadden wat gewone mensen niet hadden. Tenhaeff sprak over allerlei paranormale verschijnselen bij gewone mensen, alsof ze af en toe spontaan voorkwamen, zonder dat men daar enige invloed op uit kon oefenen. Hij sprak nooit over deze verschijnselen in relatie met lichamelijke ontspanning, langzame hersengolven, huidweerstand, de rol van het AZS, autonome zenuwstelsel, enz. Pas veel later kwam ik erachter dat het Autonoom zenuwstelsel en de hersenen een enorme belangrijke rol spelen in dit alles, evenals het goed in je lichaam zitten en het voorstellingsvermogen, allemaal zaken die bij kinderen vaak wel aanwezig zijn, maar door onze maatschappij minder goed worden, maar die men aan kan leren.

Arts of genezer genezen niet, maar activeren de zelfgenezing

 

Het lichaam met alle organen, hersenen, zenuwen, hormonen, afweersysteem, AZS, enz is het resultaat van miljoenen jaren ervaring. Het weet wat het in allerlei situaties moet doen, maar het moet wel over de nodige middelen beschikken, die we binnenkrijgen via voeding, ademhaling en via aantrekken van energie uit de omgeving. Men kan vitaminespillen en mineralen slikken, beter gaan ademhalen, zich later opereren, maar het lichaam moet zelf bepalen wat het met die vitamines, mineralen, pillen, enz doet. Als dat systeem niet werkt, dan kan men de beste spullen geven, maar dan gebeurt er niets. Als bij een auto iets van de motor kapot is, bijvoorbeeld de bougies, kan men de beste benzine erin stoppen, maar dan hapert de motor, enz. Ditzelfde geldt voor een ‘genezer'. Hij is een soort energieleverancier, maar het lichaam van de cliënt moet ermee aan de slag, zoals een computer nog niet goed loopt als men meer elektriciteit toevoert.

Bewijzen van energie-overdracht op mensen, dieren en planten

Planten en dieren reageren op behandeling

 

Als student kwam ik in contact met de Utrechtse genezer Gerard Croiset. Hij vertelde me eens dat hij ook de aura's om mensen kon zien, maar ook om planten. Als hij zijn handen boven een plant hield zag hij de aura groter en helderder worden. Hij vertelde me ook dat hij kon zien of een diamant echt of namaak was. Als hij zijn handen boven een echte diamant hield, zag hij de aura snel groter worden, bij een namaakdiamant nam de grootte nauwelijks toe.

 

Wonden van muizen genezen

In het boek van..... las ik enkele interessante onderzoekingen van  Dr. Bernard Grad van de Mc Gill University. Hij deed een onderzoek naar het genezen van wonden bij muizen.  Hij nam 48 vrouwtjes muizen, waarbij, onder narcose, een stukje huid verwijderd werd. Men probeerde bij elke muis de stukjes even groot te laten zijn.  Van de weggesneden stukje huid werd van elke muis een foto gemaakt, na 11 en 14 dagen weer. De muizen werden in drie groepjes van 16 muizen verdeeld en elke groep werd in een kooitje gedaan. 

1. Een groep werd dagelijks behandeld door de genezer kolonel P. Esterbany, een Amerikaan van Hongaarse afkomst. Deze genezer was erg geïnteresseerd in het doen van  wetenschappelijke experimenten. De kooi stond op zijn linker hand, terwijl hij zijn rechter boven de kooi hield.

2.Een andere kooi met 16 muizen werd op dezelfde manier en even lang vastgehouden door een niet-genezer. 

3.Een derde kooi werd tussen twee warmtebronnen, met een temperatuur van 37 graden gehouden. 

Na 11 en 14 dagen werden opnieuw foto's van de wonden gemaakt. Hieronder een overzicht. Duidelijk is dat de wonden van de muizen, die door de genezer behandeld werden sneller genazen dan die van de andere twee groepen.

Resultaat; gemiddeld    na 11 dgn  14 dgn     

groep 1   8.05 cm        1,32 cm       0.56  (vierkant centimeter)

groep 2   7.55cm         3.19 cm       2.04 cm (vierkante centimeter)  

groep 3   7.71cm         3.58 cm       2.32 cm  (vierkante centimeter)  

De wonden van de muizen, die behandeld werden door de genezer zijn 15 maal zo klein, de wonden van de andere twee groepen 3 maal zo klein.

 

Water kan opgeladen worden.

Gestresste studenten hebben een negatieve invloed

Deze proef werd daarna herhaald met 300 muizen door twee onderzoekers van de universiteit van Manitoba met 300 muizen. De namen van de onderzoekers zijn Drs. R.J.Cadoret en P.J.Paul.  De resultaten waren gelijk aan het voorgaande experiment. Zij gebruikten ook enkel studenten. Opvallend was dat de resultaten van de muizen, die door studenten vastgehouden werden, minder goed waren dan de muizen, die tussen twee warme platen gehouden werden. Vermoedelijk waren de studenten gespannen, waardoor ze juist een negatieve invloed op de muizen hadden.   

In een andere proef vroeg men drie genezers elke een fles water enige minuten vast te houden en zich voor te stellen dat ze het water oplaadden met energie; hetzelfde vroeg men aan drie studenten, die midden in een examenperiode zaten. Elke dag gaf een ‘verzorger'water uit elke fles aan een pot met snelgroeiend gras. De plantjes, die water kregen van de genezers groeiden 5 maal zo snel dan de planten, die onbehandeld water hadden gekregen; de planten die water kregen, dat door de studenten vastgehouden was, kwamen nauwelijks boven de grond en hadden vrijwel allemaal bruine puntjes, alsof ze vergiftigd waren. Uit deze proef kan men concluderen dat gestresste mensen een negatieve invloed hebben op anderen, maar ook op de vloeistoffen in hun eigen lichaam, waaronder het bloed en alle cellen, die voor 70 procent uit water bestaan.

 

 

‘Beïnvloeding/ genezen op afstand'

Dr. Miller uit Atlanta wilde nagaan welke invloed genezende gedachten hebben op de snelheid van het groeien van Rye gras. Als genezers gebruikte hij het genezers echtpaar Ir Ambrose Worrall en zijn vrouw Olga Worrall, woonachtig in Baltimore, 600 mijl van

Atlanta. 

Normaal groeit Rye gras 6,25 duizendste inch per uur (inch is 25 mm. De plantjes werden aan een apparaat verbonden die de groeisnelheid via een pen op grafiekpapier

tekende.  Het echtpaar concentreerde zich ‘smorgens om negen uur enkele minuten op het gras. Tot die tijd was de groeisnelheid normaal en vertoonde het grafiekpapier een gelijkmatige streep. De twee genezers stelden zich het gras voor, gevuld met licht en

energie.

Vanaf het moment dat de twee genezers hun aandacht en energie op het gras richtten, nam de groeisnelheid enorm toe, wat te zien aan de grafiek op het papier te zien was. Van 9 tot 10 uur was de groei ongeveer 8 maal zo groot, namelijk 52,5 duizendste inch in plaats van 6,25 duizendste. Deze versnelde groei werd langzaam minder, maar bleef vele uren groter dan voor 9 uur was.

(Opm. Een plant bestaat voor 90 procent uit water en water is gemakkelijk op te laden, misschien gebeurt dat ook als beide genezers zich op een plant concentreren)

 

Behandeld Koperchloride produceert kristallen met een andere kleur. 

 

Dr Miller liet koperchloride in water oplossen.Als men deze oplossing indampt, onder bepaalde omstandigheden, krijgt men groene kristallen  Hij vroeg de genezeres Olga Worral een glas met een oplossing van koperchloride enige tijd vast te houden. Daarna liet hij het water indampen tot zich kristallen vormden. De kristallen waren na het indampen blauw n plaats van groen. 

Dr Miller wilde nagaan of er iets aan de structuur van het water veranderd was.  De grootste verandering was op het gebied van oppervlakte spanning van het water (deze was minder) 

Absorptie van infra-rood (warmte). Gewoon water is voor 100% 'hydrogen bounded', terwijl water dat door de genezeres vastgehouden was, voor 97,04% hydrogen bounded is (onderzoek van dr Edward Brame van Wilmington   

 

Planten vangen hersengolven op

Onderzoekers wilden nagaan of een plant de hersengolven van een menselijke zender op kan vangen.  Men sloot een paranormaal begaafd iemand, Ingo Swan, op een EEG-apparaat aan en ook een plant op een apparaat waarmee men na kan gaan wat voor trillingen de plant produceerde. De impulsen of trillingen van de plant werden op een schrijfapparaat geregistreerd. Voor de proef produceerde de schrijfstift van het apparaat, dat aan de plant aangesloten was, een rechte lijn.  Vanaf het moment dat Ingo Swan, op een teken van de proefleider, zich op de plant richtte en zich voorstelde dat de plant zijn hersengolfpatroon over zou nemen, begon de schrijvende naald van het apparaat grillige golven te vertonen, die  gelijk waren aan de hersengolven van Ingo Swan.

Hoofdstuk 3

Autonoom Zenuwstelsel i.r.m. ontspanning, meditatie en Paranormale genezing

 

Omstreeks mijn 20e kreeg ik een boek in handen van Paul Brunton over zijn bezoek aan een aantal yogi's van India. De yoga is een systeem van allerlei oefeningen, waaronder allerlei ademhalingsoefeningen, het ontspannen van het lichaam en stil maken van de geest. Zij zien dat als voorwaarde om met hogere lagen van de eigen geest in contact te komen en uiteindelijk met een nog hoger bewustzijn, wat velen God noemen, anderen Nirwana, enz. Als 20-jarige begon ik  mezelf te trainen in me ontspannen, leerde diep in- en uitademen met mijn buik en paste dat regelmatig toe, deed elke avond enkele oefeningen. Wel vroeg ik me af hoe het kwam dat deze oefeningen goed voor het lichaam waren, waarom ademhalingsoefeningen zich ontspannen zo goed waren, wat zat hierachter? Daar kwam ik pas 30 jaar later achter. Op de universiteit volgde ik colleges (lessen) op allerlei gebied, waaronder psychologie, opvoedkunde, filosofie en Fysiologie. Tot dit laatste behoorden onderdelen zoals het hart en de bloedcirculatie, het centrale zenuwstelsel, de spijsvertering en het autonome zenuwstelsel (AZS). Het werd me toen duidelijk dat het AZS een zeer belangrijke rol speelt bij het goed doen functioneren van alle organen, waaronder het hart, de longen, de hersenen. Wat ik leerde was erg theoretisch, zonder verwijzing naar het dagelijks leven. Dat werd me duidelijk door het boek ‘Stress' van de Duitse bioloog Dr Frederick Vester. In dat boek beschrijft hij ook dat de ‘huidweerstand' nauw samenhangt met zich ontspannen voelen en Stress.  Vele jaren later kreeg ik een boek over ‘Biofeedback' in handen waarin allerlei onderzoekingen beschreven werden over hoe men allerlei functies in het lichaam kan leren beïnvloeden door zeer gevoelige, electronische apparaten op mensen aan te sluiten, zodat ze kunnen zien hoe snel hun hart klopt, hoe hun huidweerstand is, hoe gespannen bepaalde spieren zijn. Op deze manier leert men, soms in enkele minuten, wat men moet doen om het hart langzamer te laten kloppen of de hersenen langzamere golven te laten produceren. Weer vele jaren later las ik het boek The Awakened Mind van de Engelse psycholoog en onderzoeker C. Maxwell Cade. Hij sloot honderden mensen op een huidweerstandmeter en een EEG-apparaat aan. Hij onderzocht ook mensen die vele jaren mediteerden en ging na hoe de huidweerstand en de hersengolven tijdens de meditatie veranderde. Ook onderzocht hij paranormale genezers en hun cliënten en ging na hoe hoog de huidweerstand was vlak voor en tijdens de behandeling en welke hersengolven de hersenen produceren vlak voor en tijdens de behandeling . Door dit alles werd me duidelijk welke enorm belangrijke rol het AZS speelt bij ontspanning, paranormale genezing, meditatie het in contact komen met hogere toestanden van bewustzijn, zoals veel yogi's, monniken en anderen dat al duizenden jaren proberen te bereiken.

Veel paranormale genezers ontspannen zich voor ze iemand gaan behandelen, weten vaak niet  waarom, maar ze voelen dat dit belangrijk is. Uit onderzoekingen van Cade is duidelijk geworden dat effectiviteit van paranormale genezing zeer duidelijk samenhangt met diepe ontspanning en dat dit samengaat met een hoge huidweerstand en zeer langzame hersengolven in beide hersenhelften. Voor het in contact komen met hogere vormen van bewustzijn is een nog diepere ontspanning nodig, dat is wat men in duizenden kloosters over de hele wereld intuïtief wist en waarvoor, vooral in het midden en verre oosten talrijke oefeningen, systemen en methodes zijn ontwikkeld, waaronder yoga, Zenboeddhisme, enz.

De rol van het AZS bij paranormale genezing en verschijnselen.

Het Autonome Zenuwstelsel heeft als taak het lichaam met daarin alle organen, zintuigen, de hersenen, de bloedvaten en hormoonproducerende klieren, goed te laten werken. Helaas is dat bij

 

 

veel mensen

 

 niet het geval. Bij mensen, die ernstig ziek zijn, emotionele problemen hebben, gestresst zijn of aan ME lijden, werkt dit AZS zeer slecht.

Dit AZS bestaat uit twee delen met een tegengestelde werking, de sympathicus, die ervoor zorgt dat een groot aantal organen actiever wordt bij lichamelijke inspanning, zoals het hart met de bloedcirculatie, de longen, de lever en de zweetkliertjes, maar de sympathicus zorgt er ook voor dat de maag en darmen juist minder hard gaan werken en zelfs volkomen stil komen te staan, waardoor het bloed uit het spijsverteringssysteem beschikbaar komt voor de spieren om te werken, te vechten of te vluchten.

Het tweede deel van het AZS is de ‘parasympathicus'. Deze hangt nauw samen met rust, ontspanning en herstel na een inspanning, zoals na hard werken, na strijd of na een vlucht. De parasympathicus maakt dat het hart langzamer gaat kloppen, dat men langzamer in- en uitademt, dat er meer bloed naar de huid gaat waardoor deze warm wordt, ook de huid van handen en voeten, waardoor deze warm aanvoelen, en dat de hersenen minder Betagolven en meer langzame Alfagolven gaan produceren.  De parasympathicus werkt vooral als men rust, zich ontspant en rustig aan doet en slaap. Onderzoek wijst uit dat bewust en diep ontspannen een groter effect heeft dan een diep slaap.

AZS en de huidweerstand

Het AZS regelt ook de weerstand van de huid voor een zwak elektrisch stroompje. Dit kan men meten door twee elektroden op de huid te plaatsen, die met koperen draden aan een meter verbonden is. De huidweerstand kan men meten door twee elektroden op de huid aan te sluiten, bijvoorbeeld de ene elektrode op palm van de linker hand, de andere elektrode op de handpalm van de rechterhand. Onder invloed van de sympathicus gaat de weerstand omlaag, ook als gevolg van grotere activiteit van de zweetkliertjes, waardoor deze meer zweet gaan produceren, wat een goede geleider is voor de elektrische stroom. Door de parasympathicus wordt de huidweerstand groter en gaat er minder stroom door het lichaam. Een hoge huidweerstand is danook een aanwijzing dat de parasympathicus goed werkt. Bij vrijwel alle mensen met problemen, die mij bezoeken is de huidweerstand zeer laag.

Gemiddeld is de huidweerstand 100.000 OHM per vierkante centimeter wat overeenkomt met 50 microampère. Bij een gespannen iemand is de huidweerstand vaak minder dan 10.000 OHM, bij een zeer ontspannen iemand is de huidweerstand hoger dan 250.000 OHM en zelf hoger dan 400.000 of 500.000 OHM. Bij het opstaan is de huidweerstand vaak zeer hoog, maar neemt in de loop van der dag af. Het AZS reageert, binnen een seconde,  ook op emoties, vooral negatieve, zoals boosheid, angst, verdriet, wanhoop, eenzaamheid, enz. Zo gauw men aan een ruzie denkt of aan iets dat met angst samenhangt, daalt de huidweerstand, wat aangeeft dat de sympathicus geactiveerd wordt door negatieve gedachten.

Bij mensen met stress of depressieve mensen is de huidweerstand vaak zeer laag. De parasympathicus heeft te maken met ontspanning en herstel. Als deze zenuw niet goed werkt of uitgeput is, herstelt men zich zeer langzaam van een ziekte of vermoeidheid. Bij jonge kinderen werkt dit stelsel meestal vrij goed, zij herstellen zich snel van een ziekte, bij gestresste mensen of oude mensen is dit stelsel minder goed en hebben dan ook veel meer tijd nodig om te herstellen van een ziekte, zoals griep,  een beenbreuk of na een operatie.

Men kan de parasympathicus beter doen werken door ontspanning, door massage, vooral de vitaliteitsmassage, die erop gericht is het AZS te stimuleren, onder andere door krachtig wrijven van de huid van het hele lichaam. In de huid bevinden zich miljoenen zenuwcellen, die in verbinding staan met de hersenen en met het AZS. Door stevig wrijven worden beide stelsels geactiveerd, waardoor de hersenen en het AZS beter gaan functioneren en men zich helderder en fitter voelt. Na de massage volgt de lichaamsbewustwordingsoefening, waardoor het contact tussen lichaam en geest verbeterd wordt en de blokkades minder worden of zelfs geheel verdwijnen. Langzaam in- en uitademen heeft ook een positieve invloed evenals meditatie, veel slapen, niet over negatieve dingen praten.

Het AZS bezit verschillende zenuwvlechten,  zoals binnen in het hoofd, die in verbinding staan met de ogen en de oren, in de hersenstam van waar zenuwen naar alle delen van het hoofd gaan, ook naar de keel, de borstkas (hart en longen) en naar de organen in de buik (maag, lever, nieren, darmen, geslachtsorganen, alvleesklier) Deze zenuwvlechten bevinden zich vrijwel op dezelfde plaatsen waar zich de hormoon producerende klieren en de ‘Chrakra's bevinden (in het hoofd de epifyse en hypofyse, de schildklier in de keel, de thymus achter het borstbeen, de maag en alvleesklier, en onderaan de geslachtsorganen). en de energiecentra of Chakra's.

De sympathicus bestaat uit twee zenuwstrengen, die vanaf de onderkant van de hersenen, lang de ruggengraat, tot aan het onderste puntje van de ruggengraat lopen. Vanaf deze twee zenuw-strengen gaan zenuwen naar alle organen in hoofd, keel, borstkas en buik, ‘en' naar de huid van hoofd, nek, armen en handen, borstkas, buik, rug, benen en voeten.

De parasympathicus bezit twee zenuwcentra, een in de hersenstam en een ander in het heiligbeen. Vanuit die gebieden gaan ook zenuwen naar alle organen in het hoofd, de keel, de borstkas, de buik, de onderbuik en naar de huid van het hele lichaam.

De hypothalamus controleur van het AZS.

De twee delen van het AZS worden ‘gecontroleerd' door een zenuwcentrum dat zich aan de onderkant van de grote hersenen bevindt, vlak voor het bovenste deel van de hersenstam. Dit centrum heet de ‘hypothalamus'. Ik noem dit gebiedje wel eens de  technisch 'directeur' van het lichaam. Hierin bevinden zich allerlei centra, die met het lichamelijk overleven te maken hebben, zoals  honger en dorst, angst en agressie, wat met vluchten of aanvallen te maken heeft en seksuele gevoelens. De hypothalamus wordt beïnvloed door emoties en gedachten en staat in nauwe verbinding met de 'hypofyse', dat zich vlak voor de hypothalamus bevindt en 30 verschillende hormonen produceert en aan het bloed afstaan, waardoor het alle andere hormoon producerende klieren beïnvloedt in de vorm van stimuleren of afremmen. Deze hormoon producerende klieren zijn o.a. de schildklier in de keel, de thymus achter het borstbeen vlak, die bij de meeste mensen minder goed werkt, de alvleesklier, die nauw samenhangt met alles wat met suiker te maken heeft, de  bijnieren en de geslachtsorganen, vooral die van de vrouw.

Men zou het 'centrale zenuwstelsel' kunnen vergelijken met de directeur van een groot bedrijf, die in contact staat met de buitenwereld, via de zintuigen informatie uit de buitenwereld ontvangt, en aankopen doet om in de fabriek te verwerken, en ook naar buiten treedt en anderen probeert te beïnvloeden. De directie bemoeit zich niet met wat er in het bedrijf zelf gebeurt, dat is de taak van de technisch directeur. Tot die interne zaken zou men b.v. kunnen rekenen, de verwarming van het bedrijf, de aanvoer van grondstoffen in de vorm van voedsel en zuurstof opnemen, en afvoer van afvalstoffen, het aanleggen van voorraden zodat men niet zonder zit als men op een bepaald moment meer nodig heeft dan normaal. De Hypothalamus zou men met die technisch directeur kunnen vergelijken.

Het AZS zorgt er ook voor dat het lichaam zo goed mogelijk functioneert in relatie met de omgeving en de eisen, die er aan het lichaam gesteld wordt bijvoorbeeld als men hard loopt, moet het hart sneller en krachtiger gaan kloppen om het bloed naar de actieve spieren te transporteren en afvalstoffen af te voeren, ook gaat men dieper in- en uitademen, wordt het in de lever opgeslagen glycogeen in glucose omgezet, die via het bloed naar de actieve spieren gebracht wordt.   

Veiligheid nodig   Het parasympathische deel van het AZS kan pas goed functioneren als men zich ‘veilig' voelt, zeker als men alleen is, maar ook in gezelschap van anderen, zoals de ouders, de school, op het werk, op straat, in een ander land, enz. In het persoonlijke leven gaat zich veilig voelen samen met het gevoel heeft dat men geaccepteerd wordt zoals men is, zonder dat overal kritiek op gegeven wordt. Elke negatieve opmerking geeft een negatieve reactie in de vorm van boos, bang of verdrietig worden of zich afgewezen voelen. Daarnaast bestaan er allerlei negatieve factoren als teveel ruzie, teveel lawaai, zich opgejaagd voelen, enz.   De spanning kan tijdelijk zijn, als gevolg van een te grote activiteit, gebrek aan rust, angst of chronisch, dus iets dat maanden of zelf jaren bestaat, waardoor allerlei spieren steeds meer gespannen raken, zoals die van de nek, de schouders, de armen, de buikspieren, de rug, de billen en de benen en waardoor allerlei organen minder bloed toegevoerd krijgen en minder goed functioneren.   

Soms hoge Huidweerstand bij mensen, die Tranquilizers gebruiken.

Bij vrijwel iedereen met problemen is de huidweerstand erg laag, vaak minder dan 10.000 OHM per vierkante centimeter. Door de behandeling door een goede genezer wordt de cliënt meer ontspannen en gaat de huidweerstand omhoog. De genezer Chase gebruikte bij zijn werk een huidweerstandmeter en ontdekte dat de huidweerstand bij mensen, die 'tranquillizers' gebruiken, vaak (of altijd?) erg hoog is. Dit kan tot de verkeerde conclusie leiden dat het AZS bij hen goed werkt.

De huidweerstand omlaag brengen

Men kan de huidweerstand omlaag brengen door zich te ontspannen, maar ook door 6 maal diep in en uitademen. Als de huidweerstand niet reageert op het diepe in- en uitademen, kan dat, volgens Maxwell Cade, erop wijzen dat men een ernstige ziekte  onder de leden heeft. (blz 194). 

==================

Hoofdstuk 4. Mensen beïnvloeden elkaar energetisch

Het lichaam van elke mens bezit 500.000 kilometer zenuwen, maar daarnaast ook 26 meridianen met aftakkingen naar elk orgaan en zelfs naar elke cel van alle organen, spieren, de huid, enz. Dit alles vorm een enorm energiesysteem, waardoor er om elk mens een energieveld aanwezig is dat uit verschillende frequenties bestaat. Bij gezonde mensen is dat energieveld groter dan bij vermoeide en zieke mensen. Sommige mensen kunnen dat veld zien, anderen kunnen het voelen door met hun handen op enige afstand van het lichaam te bewegen, met de handpalmen naar het lichaam gekeerd. Dit energieveld hangt nauw samen met de huidweerstand die men kan meten met elektroden op de huid, maar ook met een speciale puntelektrode waarmee men de eindpunten van de vingers en tenen.vlak naast de nagelriemen  doormeet.

De Japanse onderzoeker Motoyama wilde nagaan of twee mensen, die zich dicht bij elkaar bevinden, elkaar beïnvloeden.  Hij nam twee proefpersonen, die beiden in een stoel zaten en beiden aangesloten werden op een huidweerstandmeter. De ene persoon zat op een gewone stoel, de ander in een rol-stoel. Motoyama noteerde per meridiaan  welke waarde de meter aangaf. Daarna verplaatste hij de rolstoel met de persoon langzaam in de richting van de andere stoel. Zo gauw de afstand minder werd dan 1 meter, bleek dat de twee mensen elkaar beïnvloedden; bij de een gingen een aantal waarden omhoog, bij de ander naar beneden, wat inhoudt dat de een energie opneemt van de ander, die dat kwijtraakt en zich minder goed gaat voelen. Als Motoyama de afstand tussen beide mensen groter maakte, gaven de huidweerstandmeters aan dat de oorspronkelijke niveau weer terugkwam. Als ik mensen behandeld voel ik ook dat zij energie aan mij onttrekken. De ander voelt zich beter worden, wat meestal enkele uren of dagen blijft, ik voel me soms moe, maar gaap tijdens de behandeling, waardoor ik de negatieve energie van de ander kwijt raak. Na afloop van de behandeling was ik mijn handen onder een warme kraan, neem soms een hete douche en ga wat wandelen. Dat is meestal voldoende me te herstellen, soms heb ik meer tijd nodig.

Dit experiment van Motoyama toont aan dat elk mens met een teveel aan energie energie overdraagt op een ander met minder energie,wat wil zeggen dat elk mens met een laag energieniveau aan een ander met een hoog energieniveau energie onttrekt, vandaar dat mensen zich vaak moe voelen als ze bij een zieke of zwak iemand op bezoek gaan. 

Men wordt sneller beïnvloed als men zich openstelt voor de ander

Het elkaar beïnvloeden gebeurt niet in een seconde,  maar daarvoor is een bepaalde tijd nodig. Motoyama deed nog twee proeven.  Hij sloot ontvanger en gever beiden op een paar huidweerstandmeters aan. Hij vroeg de ontvanger zich voor te stellen hoe hij/zij zich openstelde voor de energie-gever en hoe hij of zij energie van de ander in zich opnam. Als de ontvanger dit deed, werd deze sneller beïnvloed door de energie gever dan zonder zich dot voor te stellen. De ontvanger is dus ook actief bezig en moet niet praten f aan iets anders denken. Maxwell Cade toonde aan dat de hersengolven van de ontvanger ook sneller het hersengolfpatroon van de ‘gever'overneemt als hij of zij zich daarop instelt. Men kan zich pas openstellen als men vertrouwen heeft in de ander en zich veilig voelt bij die ander, er dus een positief contact bestaat tussen therapeut en cliënt. Uit onderzoekingen in het onderwijs blijkt ook dat resultaten in de klas ook beter zijn als een leerling zich goed voelt in de klas en er een goede relatie bestaat tussen leerling en docent.

Bij de derde proef ontdekte Motoyama dat de beïnvloeding sneller verloopt als de zender zich voorstelt de ander te beïnvloeden en zich voorstelt positieve energie te geven. Beide proeven tonen aan dat zich kunnen concentreren belangrijk is. Veel mensen hebben concentratieproblemen, men zou zichzelf moeten oefenen in zich enige tijd achter elkaar kunnen concentreren bij zich openstellen of energie zenden. Het beter de helper zich voorstelt dat er energie naar een bepaalde deel van het lichaam gaat, hoe beter dat is. Het onderbewuste (de lichaamsziel) vangt dat beeld op en weet dan beter wat de bedoeling is.

Genezers moeten zich goed kunnen ontspannen

 

In de yoga leerde ik dat zich goed kunnen ontspannen zeer belangrijk is voor de gezondheid, ook om, via meditatie, met de eigen hogere lagen (Het hogere Ik) in contact te komen.

 

Jaren lang werkte ik met een spierontspannings-meter, waarvan ik de drie elektroden (Metalen plaatjes) op het voorhoofd aansloot. De voorhoofdsspier reageert , binnen een seconde, op elke gedachte en elk gevoel. Als men zich ontspant, ontspant die spier zich en daalt het getal op het schermpje van de meter. Als men een som uitrekent of aan een ruzie denkt, wordt de spier meer gespannen en wijst de meter een hogere waarde aan. Als men deze spier kan ontspannen b.v. door ook de hersenen te ontspannen,  is dat een teken dat de hersenen ook minder actief worden, dus minder Betagolven gaan produceren en meer langzame Alfa- en Thetagolven.

De meeste mensen bij wie ik de spierontspanningsmeter aansloot gaf het apparaat een waarde aan van 500 of meer. Zo gauw ze zich ontspanden gaf de meter steeds lagere waarden aan, b.v. 450, 300, 250, 150, 125, enz. De meeste mensen hadden 30-60 minuten nodig om in de buurt van 100 te komen. Na de nodige training gaat het steeds sneller en bereikt men na een minuut zeer lage waarde. Af en toe ontmoet ik mensen, die als paranormaal genezer werkzaam zijn. Van een genezeres hoorde ik dat  ze zeer goede resultaten bereikte. Ik vroeg haar aan een experiment mee te doen en sloot mijn apparaat op haar voorhoofd aan. Toen ik vroeg zich te ontspannen, wees het apparaat vrijwel meteen 70 aan. In eerste instantie dacht ik dat mijn apparaat kapot was, haalde de elektroden van het voorhoofd en bevestigde die op mijn eigen voorhoofd. Het apparaat wees een waarde van meer dan 200 aan. Ik sloot het apparaat weer op haar voorhoofd aan; meteen wees het apparaat weer een waarde in de buurt van 70 aan. Het was duidelijk dat ze zich zeer goed kon ontspannen.

De engelse Engelse onderzoeker C. Maxwell Cade ontdekte ook dat paranormale genezers mensen zijn, die zich, zeer snel en zeer diep kunnen ontspannen, dus een hoge controle hebben over hun lichaam., hersenen en geest.

Hoe sterker het 5e patroon, hoe sneller en groter de invloed

De engelse onderzoeker C. Maxwell Cade onderzocht meer dan 100 paranormale genezers, 3 stonden als zeer goed bekend met zeer goede resultaten. Deze drie konden zich in enkele minuten overschakelen van normaal gespannen naar zeer diepe ontspanning wat samenging met omhoog gaan van de huidweerstand. Ook verdwenen de snelle Betagolven en verscheen het zogenaamde 5e-patroon in zeer korte tijd, terwijl minder goede genezers daar vaak meer dan 15 minuten voor nodig hebben en het patroon vrij zwak is en snel verdwijnt zo gauw ze gaan praten of aan iets anders denken dan aan de cliënt en de behandeling. Bij minder goede genezers verdween dit 5e-patroon snel zo gauw de genezer begon te praten of aan iets anders dacht,  uit zijn concentratie raakte. Bij die drie goede genezers bleef het 5e patroon bestaan ook al spraken ze over iets anders, zelfs als ze grapjes maakten. Uit deze gegevens kan men concluderen, dat men tijdens een behandeling, ook als men masseert,  moet proberen nergens over te praten, alleen vragen stellen, die direct met de behandeling te maken hebben of vragen stellen over hoe het voelt, enz . Als ik iets zeg of een opmerking maakt, probeer ik korte zinnen te gebruiken, waarbij ik zelf niet na hoef te denken en de ander het gemakkelijk begrijpt; ik probeer ook duidelijk te zijn. Veel cursisten hebben daar moeite mee, wat aangeeft hoe gedachteloos we vaak praten en dingen vertellen en hoe snel we aannemen dat we duidelijk zijn.

De snelheid van genezen hangt dus nauw samen met de diepte van ontspanning bij de energie-gever en kracht van het 5e hersengolf-patroon. Maxell Cade had eens een Indiase Yogi (Swami Rama) op bezoek. Toen Cade zijn apparaten op deze man aansloot bleek dat zijn hersenen vrijwel constant, ook overdag, dat 5e patroon produceerde. Cade sloot zijn apparaten ook aan op een ander, de proefpersoon, waarvan de hersenen vrijwel uitsluitend snelle hersengolven produceerde. Cade vroeg Swami Rama, zijn handen op het hoofd van de ander te leggen om te zien na hoeveel tijd de hersenen van de proefpersoon hetzelfde patroon gingen vertonen. Daarop raakte de swami het voorhoofd van de proefpersoon, een seconde met zijn duim aan, waarop de hersenen van de en op de ander seconde het 5e-hersengolfpatroon produceerde. Door dit verhaal besefte ik hoe zwak onze hersenen en geest nog zijn en hoe lang de weg is, die we nog af moeten leggen. Cade heeft geen proeven gedaan op gebied van Healing, maar het ligt voor de hand dat de swami enorm goede resultaten zou hebben. Als men zichzelf enorm goed zou kunnen ontspannen en met grote kracht energie naar een bepaald orgaan zou kunnen sturen, zou men zichzelf in korte tijd van zeer ernstige kwalen kunnen genezen. De Amerikaanse arts Deepak Chopra vertelt in zijn boek over Quantum-genezing over een vrouw met een ernstig kankergezwel, bij wie dat in een nacht volledig verdwenen was. In de Huna filosofie wordt dit ‘instant healing' genoemd.

 

Tijdens de behandeling zeer langzame hersengolven (het 5e patroon)

Het EEG-apparaat van Maxwell Cade.

De engelse psycholoog Maxwell Cade vroeg een ingenieur een EEG-apparaat te ontwerpen waarmee hij op eenvoudige wijze kon zien wat voor soort golven de hersenen produceerden.

De ingenieur ontwierp een apparaat dat uit 2 maal 10 rijen van 16 lampjes bestaat. 10 rijen voor de linker hersenhelft, 10 rijen voor de rechter hersenhelft. Aan het apparaat bevinden zich 5 elektroden. Een wordt op het voorhoofd aangesloten, twee aan de zijkant van het hoofd, boven linker en rechter oor en twee op het achterhoofd, links en rechts van het midden waar zich de visuele kwab bevindt en waar de beelden vanuit de ogen binnenkomen.

Bij gewone mensen produceren de hersenen voornamelijk Betagolven, vooral in de linker hersenhelft, vaak meer dan 90%, een paar procenten langzame Alfagolven van 8-12 golfjes per seconde, en vrijwel geen Thetagolven van 4-7 per seconde per seconde. Tijdens de slaap produceren de hersenen Deltagolven van 1-4 per seconde. De Japanse onderzoeker H. De Japanse onderzoeker Motoyama onderzocht enkele ‘zenmeesters . Van deze meesters wordt verteld dat ze ‘verlicht' zijn. Hun hersenen produceerden vrijwel constant Deltagolven, terwijl ze met andere mensen  discussieerden, waarvan ze na de discussie precies wisten wat die mensen vroegen, hoe ze reageerden op de opmerkingen van de zen-meester, maar de zenmeesters konden ook vertellen wat voor kleding de bezoekers aanhadden. Uit alles bleek dat de zen0-meesters een zeer scherp opmerkingsvermogen hadden en zeer wakker waren.

Zo gauw men zich bewust gaat ontspannen, bijvoorbeeld met het doel te mediteren,  gaan de hersenen minder snelle Betagolven produceren en meer Alfagolven en na enige tijd zelfs een  gering percentage Thetagolven. Mensen, die vele jaren mediteerden, waren mensen, waarvan de hersenen zeer veel Alfagolven en ook veel Thetagolven produceerden, vooral bij die mensen, die beweerden in staat te zijn met ‘hogere' toestanden van bewustzijn in contact te treden. De hersenen van die mensen produceerden een speciale combinatie van hersengolven, die Cade het 5e patroon noemde. Tot zijn verbazing bleken de hersenen van paranormale genezers ditzelfde patroon te produceren. Zonder dat patroon had hun behandeling nauwelijks enig effect heeft.

Met zijn apparaten ging Maxwell Cade bij duizenden mensen na hoe hoog de huidweerstand was en wat voor hersengolven hun hersenen produceerden, in zeer uiteenlopende situaties, bijvoorbeeld als ze een over een probleem nadachten of een som uitrekenden, aan een zonsondergang of een ruzie dachten of mediteerden.

Met zijn apparaten onderzocht Cade ook meer dan 100 paranormale genezers. Tijdens hun dagelijkse werkzaamheden produceren hun hersenen, min of meer, dezelfde hersengolven (vooral Betagolven) de meeste mensen. Zo gauw ze zich instellen op het gaan behandelen van iemand, ontspannen ze zich en gaan de hersenen minder Betagolven en meer alfagolven en zelfs Thetagolven en Deltagolven (diagram blz 238) produceren. 

Als men pas begint met mediteren gaan de hersenen minder sneller hersengolven produceren, en gaat de ‘piek (grootste uitslag) naar 12 verschuiven, dus op de grens van de laagste grens van het Betagolf - gebied en de hoogste grens van het Alfa-golf-gebied (8-12 per seconde). Na 2 - 5 jaar training ligt de grootste uitslag bij 9. Bij 10-20 jaar training ligt de piek gemiddeld in de buurt van 7, dus in het hoogste gebied van het Thetagolf-gebied.

Sneller succes met behulp van Feedbackapparaten

Maxwell Cade sloot een aantal mensen, die hun hersenen na jaren mediteren redelijk goed konden ontspannen, aan op zijn EEG-apparaat zodat ze konden zien hoe het apparaat reageerde of het denken aan een ruzie of aan een zonsondergang of op een bepaalde meditatieoefening. Op deze manier bereikten deze mensen in enkele weken dat de hersenen het speciale hersengolfcombinatie (het 5e patroon) produceerde, terwijl dat bij velen in jaren niet gelukt was. Dit 5e patroon is, volgens Cade, de eerste stap naar ‘ontwaakt bewustzijn', het bewustzijn dat mensen beschrijven, die een zogenaamde Top-ervaring hebben. Na de meditatie blijft dat patroon vaak nog enige tijd bestaan. Hoe meer ervaring en hoe dieper de ervaring, hoe langer de nawerking zal zijn tot dat 5e patroon een blijvende toestand gaat worden. Volgens Cade is dit 5e stadium een aanwijzing dat de scheiding tussen de ervaring tijdens meditatie en het overige deel van het bestaan (dus overdag in het dagelijks leven) begint af te nemen (dus dat de toestand, die men tijdens de meditatie ervaart steeds meer doorwerkt in de rest van het bestaan. Tot deze een blijvende toestand wordt, zoals dat bij de Zen-meesters het geval is.

Cade zegt ook dat er ‘aanwijzingen' zijn dat het, in wakende toestand, produceren van Delta-golven te maken heeft met een ‘reiken naar het nog niet bekende'. (Krishnamurti noemt dat onbekende ‘the Total Different Dimension)  

Sommige paranormale genezers ontvangen tijdens de behandeling, langs onzichtbare wegen,  informatie van de cliënt. Volgens Maxwell Cade gaat dat samen met het verschijnen van Delta-hersengolven, een teken dat die mensen zeer ontspannen zijn. Tijdens het masseren ben ik meestal zeer ontspannen en krijg allerlei emoties door en zie daar vaak beelden bij. Als ik vertel wat ik voel of zie, is het bijna altijd juist en maakt dat veel duidelijk, bijvoorbeeld wat de oorzaak is van een bepaalde spier, die erg gespannen is of een gebied dat verkrampt is of koud aanvoelt.

Opm. Een mij bekende paranormaal genezeres probeerde vaak iets langs paranormale weg iets te weten te komen bij een ander. Als ze zich daarop instelde, moeste ze zich enige tijd zeer stil zijn en tot diepe ontspanning komen. (zie pag 239 van Maxwell Cade)     

Gewone mensen produceren dit 5e-patroon na vele jaren mediteren. Men kan zich afvragen hoe het komt dat de hersenen van genezers dit patroon, vaak zonder ooit te mediteren, produceren. Uit onderzoek bij een aantal paranormaal gevoelige mensen blijkt dat genezers in vorige levens ook al met paranormale zaken bezig waren en die kennis en vaardigheden als aanleg naar dit leven hebben meegenomen.

Hersengolfpatroon bij de gemiddelde mens

             

Hersengolf-patroon bij goede paranormale genezers.

       

 

Hersengolfpatroon bij genezer, die even nadenkt

 

            

Eerst hoofd en de hersenen van de cliënt behandelen, dan de klacht.

 

De werkwijze van genezers verschillen vaak erg veel. Een van die verschillen is dat sommige paranormale genezers beginnen met het leggen van de handen op het hoofd van de cliënt, en daarna pas hun handen leggen op het gebied waar iemand pijn heeft of waar iets niet goed functioneert, terwijl een andere genezer meteen zijn of haar handen op de plek legt, bijvoorbeeld het hart, de lever of de knie, waar iets pijn doet of niet goed functioneert. De genezer waar ik als 17-jarige naar toe ging, legde eerst zijn handen op mijn hoofd, daarna de rechter hand op mijn maag en de linker hand op mijn rug.

Cade had de indruk dat het succes van de behandeling groter was als de genezer of genezeres eerst zijn of haar handen op het hoofd van de cliënt legde. In dit verband sloot hij een huidweerstandmeter en een EEG-apparaat op een aantal genezers en hun cliënten aan. Door zich te ontspannen gaat de huidweerstand bij de genezer omhoog en nemen de snelle hersengolven in aantal af en verschijnt het 5e patroon.

Zo gauw de genezer zijn handen op het hoofd van de cliënt legt, wordt de cliënt rustiger, gaat bij de cliënt de huidweerstand omhoog en neemt het percentage snelle Betagolven en verschijnt na een aantal minuten het vijfde patroon. Bij genezers, die zelf moeite hebben om het 5e patroon op te wekken, duurt de overdracht bij een cliënt langer dan bij goede genezers, die het 5e patroon snel op kunnen roepen en bij wie dat patroon ook blijft tijdens het praten en stellen van vragen. Als men eerst de handen op het hoofd legt en zich daar houdt tot de cliënt rustig wordt en zijn hersenen dat 5e patroon vertonen, is het effect aanzienlijk groter (3-6 maal zo groot) dan wanneer men meteen de handen op het gebied legt waar iets niet in orde is. Bij zichzelf genezen is het ook belangrijk zich eerst te ontspannen en zich daarna voor te stellen dat energie, bij het hoofd naar binnen gaat, en naar de ‘blokkades' gestuurd wordt om die te bewerken.

(Uit het hele boek van Cade heb ik de indruk dat hij voornamelijk uitgaat van de theorie van het geven van energie, nergens praat hij over het weghalen van negatieve energie)

Een voorbeeld.

Een man met een ernstige verwonding aan een van zijn benen, waardoor hij niet kon lopen of fietsen, was al vele malen door de bekende engelse genezeres Raeburn behandeld. Er was vooruitgang, maar Raeburn was niet in staat het been zover beter te maken, dat de man ermee kon lopen en fietsen.  De genezeres behandelde het been van de man door haar handen op het been te leggen. 

Cade sloot genezeres en cliënt op een EEG‑apparaat aan. Hij zag dat de hersenen van de genezeres het juiste hersengolfpatroon produceerde, maar dat de hersenen van de cliënt, tijdens de behandeling, Beta‑hersengolven bleef produceren. Daarop vroeg hij de genezeres haar handen eerst op het hoofd van de man te leggen, zodat de man zich rustig voelde worden en zijn hersenen steeds rustiger werden tot deze het 5e patroon gingen vertonen. De geneze­res deed wat haar gevraagd werd. Na 25 minuten begonnen de hersenen van de cliënt eveneens het vijfde stadium te vertonen. Ook ging de huidweerstand enorm omhoog. Na die 25 minuten volgde de gebruikelijke behandeling, waarvan het effect dusdanig was dat de man drie dagen later wel met dat been kon lopen en fietsen.   

Daarna experimenteerde Maxwell Cade met 30 andere genezers, waar­bij hij telkens constateerde dat het 5e hersengolfpatroon een noodzakelijke voorwaarde is om iemand te genezen.

Hersenen beïnvloeden ‘en' acupunctuurpunten behandelen

Op het hoofd bevinden zich een groot aantal punten, die in verbinding staan met het lichaam. Als men de handen op het hoofd legt, worden die ook behandeld en de daarmee in verbinding staande organen en delen van het lichaam. Door de hoofdhuid te masseren en de negatieve energie af te strijken en van je handen af te slaan, kan men het effect vergroten. Het is daarom dat ik het hoofd, tijdens de massage zeer intensief aanraak en masseer (zie het boekje Vitaliteitsmassage)

 

Voorbeeld van een Genezeres.

 

Maxwell Cade experimenteerde lange tijd met een bekende engelse genezeres Addie Raeburn, die tijdens de behandeling van een cliënt. Cade sloot Raeburn op een mind‑mirror aan.  De snelle Betagolven verdwenen vrijwel meteen. Na een minuut produceerden de hersenen van de Raeburn een constante stroom van Alfagolven, na ongeveer 5 minuten ook ononderbroken thetagolven. De huidweerstand nam, binnen 2‑3 minuten 150 procent toe, wat tot aan het einde van de behandeling zo bleef.

De hersenen van de cliënt vertoonden, na enige tijd, hetzelfde patroon. De kracht van dit hersengolfpatroon van de cliënt werd, tijdens de behandeling, sterker, terwijl die bij de genezeres minder sterk werd, alsof energie van de een naar de ander overgeheveld werd.

De afstand tussen beiden bleek een rol te spelen. De diepte van de trance van de cliënten was dieper naarmate de afstand tussen genezeres en cliënt kleiner was. Toen Raeburn begon te praten, raakten de hersengolven wat verward, maar bleef het 5e-patroon aanwezig. Na afloop van de behandeling waren de langzame Thetagolven na 20 seconden verdwenen; de Alfagolven bleven nog enige minuten aanwezig. De langzaamste golven verschenen dus het laatst en verdwenen het eerst. Na afloop van de sessie waren de hersengolfpatronen van genezer en cliënt binnen 5 minuten als voor de behandeling. 

Kenmerken van goede paranormale genezers

Tijdens een behandeling

Vitaliteitsmassage

Met de vitaliteitsmassage worden opvallende resultaten bereikt bij zeer uiteenlopende klachten op lichamelijk en psychisch gebied, waaronder stress en burnout, concentratieproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, maag- en darmproblemen, koude voeten, enz. de massage is vooral gericht op het activeren van de miljoenen zenuwcellen in de huid, die in verbinding staan met de hersenen, de hersenstam, waarin zich een aantal zeer belangrijke zenuwcentra bevinden en het autonome of zelfstandige zenuwstelsel, dat als taak heeft alle organen en stelsels, waaronder het afweersysteem goed te doen functioneren. Helaas is dat bij veel mensen niet het geval met als gevolg tal van klachten, zoals zich moe voelen, gespannen spieren, problemen met slapen, lage rugklachten, koude voeten, hoge bloeddruk, darm- en maagproblemen, concentratieproblemen, enz. Door de wijze van masseren komt negatieve energie vrij met als gevolg dat 'masseurs/therapeuten', die volgens deze methode werken, vaak beginnen te 'gapen', te ' boeren' of te 'niezen'. Deze massage wordt meestal gecombineerd met een methode waarvan het doel is meer bewust te worden van het lichaam. Door deze aanpak blijken tal van klachten in enkele behandelingen opvallend snel te verbeteren of zelfs geheel te verdwijnen. Tijdens de behandeling wordt ook aandacht besteed aan het goed kunnen in- en uitademen met de buik. (zie ademhaling). Door de buikademhaling krijgt men meer zuurstof binnen en worden alle organen in de buik ' gemasseerd', waardoor deze beter gaan functioneren. Bij deze massage wordt de huid van het hele lichaam zodanig stevig gewreven, dat elk deel van het lichaam warm wordt, al is het maar voor enkele seconden. 

Naast de huid en beide zenuwstelsels, wordt invloed uitgeoefend op vrijwel alle de spieren van het lichaam, waaronder de spieren van de nek, schouders, rug, billen, benen en voeten, armen en handen, borstkas en buik. Ook wordt invloed uitgeoefend op de meridianen of energiebanen met hun vele acupressuurpunten, die elk weer in verbinding staan met allerlei delen binnen in het lichaam.     

De hersenen bestaan uit een linker en rechter helft, die goed met elkaar samen moeten werken, wat vaak niet het geval is; het lichaam bestaat ook uit een linker en rechter kant, die eveneens goed met elkaar samen moeten werken, waarbij ik vooral denk aan armen en benen. Enkele delen van de behandeling en de massage zijn erop gericht de relatie tussen links en rechts te verbeteren, onder andere via cirkelvormige massages op de rug.

Combinatie van vele ideeën. De massage bevat tal van elementen, afkomstig uit andere, lichaamsgerichte behandelingsmethoden, maar is vooral geïnspireerd op het boek 'De Tastzin' van de Amerikaanse arts A. Montagu, verder door de theorie van de huidzones van de engelse arts Head, acupressuur, Shiatsu, voetzoolreflextherapie, yoga (ademhaling), en door de werkwijze van enkele paranormale genezers, waarbij ik denk aan het afstrijken van het hele lichaam tijdens de behandeling met als doel het doen verdwijnen van de negatieve energie, die tijdens de behandeling vrijkomt.

(zie voor verdere informatie het boekje 'Vitaliteits-massage' en werken met energie' dat in het najaar van 2002 zal verschijnen)

Vooral gericht op beter doen functioneren van het AZS.

Omstreeks 1950 kwam ik in aanraking met de yoga. Van de yoga leerde ik het belang van het zich ontspannen en het goed in- en uitademen. Enkele jaren later leerde ik op de universiteit dat alle organen in het lichaam gecontroleerd worden door het AZS (autonoom zenuwstelsel), dat uit een twee delen bestaat, die elkaar aanvullen, namelijk de sympathicus, die met inspanning en actie samenhangt, en de parasympathicus, die met rust/slaap, ontspanning en herstel, onder andere van vermoeidheid, samenhangt. Helaas werkt dit AZS bij veel mensen minder goed tot zelfs zeer slecht. (zie artikel over het AZS). De engelse arts Head ontdekte in 1889 dat de huid in ' zone's' is verdeeld en dat elke zone in verbinding staat met een deel van het AZS. De gevoelige 'receptoren' in elke zone staan in verbinding met een deel van het AZS. Door stevig masseren van de huid worden deze receptoren geactiveerd en daarmee het daarmee corresponderende deel van het AZS. Door de huid van het hele lichaam te masseren, wordt het AZS als geheel geactiveerd en daarmee alle organen en stelsels in het lichaam, waaronder de hersenen, het hart, de maag, de darmen, de lever, de nieren, maar vooral het afweersysteem, waardoor men minder vaak ziek wordt en, als men toch ziek wordt, sneller geneest dan normaal.

Voorgeschiedenis.

Autogene training. Omstreeks 1955 kwam ik in aanraking met de 'Autogene training van de Duitse professor H. Schultz; van hem leerde ik dat het mogelijk is allerlei lichaamsfuncties te beïnvloeden met behulp van het voorstellingsvermogen, zoals de temperatuur verhogen in de vingertoppen, de maag en de voeten. De methode om meer bewust te worden van elk deel van je lichaam is voor een groot deel geïnspireerd op de ' Autogene training', verder op de boeken van de boeken van Dr. A. Lowen, de man van de bio-energetica.

Paranormale genezers . Van paranormale genezers leerde ik dat het belangrijk is het hele lichaam, tijdens de behandeling en aan het einde van de behandeling,  af en toe, van boven naar beneden, af te strijken, waarbij de helper zich voorstelt dat hij of zij negatieve energie bij de ander weghaalt, dat in de richting van de vingertoppen en voeten strijkt en het dan afslaat.

Huidstimulatie. Tussen 1955 en 1960 volgde ik vier jaar college fysiologie bij prof. Buytendijk van de Universiteit Utrecht; daaronder vielen studie van het 'Centrale' en 'Autonome' zenuwstelsel. Door het boek van de Amerikaanse arts. Dr. A. Montagu werd mij duidelijk waarom het belangrijk is dat een pasgeboren baby veel aangeraakt moet worden en dat tal van klachten het gevolg zijn van te weinig aangeraakt worden; ook leerde ik van hem dat het het mogelijk is, via huidstimulatie, het A.Z.S. (autonoom zenuwstelsel), zelfs bij ouderen, beter te doen werken. Hij benadrukt het 'stevig' masseren van het 'hele' lichaam, dus niet van een deel ervan, zoals dat meestal gebeurt. Vanaf het lezen van dat boek, was mijn belangstelling gewekt. In zijn boek haalt hij enige spectaculaire gevallen aan waaruit blijkt wat men met stevige massage van het hele lichaam kan bereiken.

Acupressuur en Shiatsu.  

Volgens de Chinese wetenschap bevinden zich in de huid een aantal (14) meridianen, die elk in verbinding staan met een of meer organen en een of meer spieren. Elke meridiaan bezit een aantal punten, die elk in verbinding staan met een of meer organen in het lichaam. Via deze punten kan men invloed uitoefenen op de organen binnen in het lichaam, onder andere door drukken en warmte. Bij het stevig masseren van het hele lichaam, worden al die punten ook beïnvloed.

Omstreeks 1977 volgde ik een cursus 'acupressuur'. Daar leerde ik dat er enkele belangrijke punten en gebieden zijn, zoals de gebieden vlak onder beide sleutelbeenderen, de stroken vlak langs beide zijden van de ruggengraat, de binnen- en buitenkant van de armen, het borstbeen, de gebieden vlak onder de onderste ribben, alle delen van boven- en onderbenen en de voeten (zijkanten, onderkant van de voetzool en de tenen) . Deze gebieden worden in deze massage dan ook stevig gemasseerd.

In boeken over Shiatsu zag ik platen van het hoofd, de schedelrand, de acupressuurpunten van handen en voeten, de billen, de benen en de knieën; in dit verband bewerk ik de onderkant van de schedel, de vele punten op het hoofd en de wangen, de billen, de handen en de voeten. 

Voeten. Omstreeks 1977 bestudeerde ik een boek over voetzoolreflex- therapie en leerde ik dat zich in de zolen van de voeten enorm veel punten bevinden, die in verbinding staan met alle delen van het lichaam. Het is daarom belangrijk de zolen van de voeten goed te masseren, vooral die plekken, die gevoelig zijn en/of pijn doen. Ditzelfde geldt voor de handen, de oren en de hoofdhuid. Het masseren van de schedelrand is belangrijk; aan de schedelrand zijn de spieren van de nek bevestigd, ook lopen er meridianen en zenuwen vanaf het hoofd, via de schedelrand, naar nek en het lichaam.

De eindpunten van de meridianen bevinden zich aan de tenen en vingertoppen. Als de tenen of vingers min of meer geblokkeerd zijn, zal de energie van de meridianen zich minder goed door kunnen stromen. Door de vingers te masseren en aan de tenen te trekken tot deze 'knakken', beïnvloedt men de eindpunten van deze meridianen.

Relatie AZS, de meridianen en de chakra's. In een boek 'Chakra's, ki en psi' van de Japanse arts H. Motoyama las ik dat het A.Z.S. (autonoom zenuwstelsel) de meridianen controleert. Sindsdien ben ik vooral bezig met het activeren van het A.Z.S door het krachtig bewerken van de huid, waarin zich 300 gevoelige zenuwreceptoren per vierkante centimeter bevinden. De zijkanten van de voeten staan in verbinding met de ruggengraat, de voetzolen staan in verbinding met het hele lichaam, de tenen met het hoofd, vandaar dat ik de voeten vrij uitvoerig behandel. Veel leerde ik van de voetzoolreflextherapie.

Pijn minder doen worden. In het boek 'Reflexologie' van Carter las ik dat men elk punt dat 'pijn' doet zo lang moet behandelen, via drukken, wrijven, enz, dat de pijn minder wordt of zelfs geheel verdwijnt. Dit principe pas ik toe op elk plekje dat gevoelig is en/of pijn doet op de rug, de nek, de schouders, de billen, de benen of voeten.

Behandeling van de spieren. Van de sportmassage leerde ik spieren van de rug, de schouders, de nek en de benen te masseren.

Opmerkingen en overwegingen.

De huid een zeer belangrijk 'orgaan'. Veel Kinderen en volwassenen, die als baby veel aangeraakt zijn, zijn veel minder vaak ziek, hebben een grotere afweer tegen infectieziekten, hebben een betere motoriek, kunnen zich beter concentreren, voelen zich zekerder, hebben zelfs een hogere intelligentie dan zij die te weinig aangeraakt zijn. Kinderen, die vlak na de geboorte in een couveuse gelegd worden, worden vaak nauwelijks aangeraakt. Ze hebben in het latere leven vaker problemen op allerlei gebied dan kinderen die als baby veel aangeraakt zijn.

Energievoorziening en energiedoorstroming. Ik ga ervan uit dat de energie in het lichaam er bij het hoofd binnenkomt en het lichaam bij de vingertoppen en de zolen va beide voeten het lichaamverlaat, dus van boven naar beneden ' stroomt', net , net zoals het water bij een rivier, van hoog naar laag stroomt. 

Punten in voeten en handen. In de voeten bevinden zich tientallen punten, die in verbinding staan met het hele lichaam; door alle delen van de voeten te masseren beïnvloed men het hele lichaam. In de handen en de oren bevinden zich ook tientallen punten, die in verbinding staan met het hele lichaam. Door oren, handen en voeten goed te masseren en alle delen ervan warm te wrijven beïnvloedt men het hele lichaam. Als men iemand masseert, stimuleert men de eigen punten in de hand, waardoor men zelf beter gaat functioneren.

Alzheimer. Dr. Eric Scherder toonde aan dat mensen, die lijden aan de ziekte van alzheimer zeer goed reageren op masseren van de gebieden vlak langs de ruggengraat, maar wel dagelijks en gedurende een maand. Door deze massage worden de spieraanhechtingen beïnvloed, maar ook de zenuwen, die vanuit de ruggengraat naar alle organen in het lichaam gaan en van het lichaam, tussen de wervels door, naar de binnenkant van de ruggengraat gaan. Ook worden er door deze massage de vele punten van de twee takken van de blaasmeridiaan gestimuleerd en daarmede tal van organen die met deze punten in verbinding staan.  

Bindweefsel. Tijdens het wrijven kan men zien dat de huid zelf heen en weer verplaatst wordt, wat inhoudt dat het bindweefsel, waarmee de huid aan de onderlaag verbonden is, uitgerekt wordt, waardoor dit soepeler wordt. in dit bindweefsel bevinden zich tal van bloedvaatjes, zenuwen, enz.

Het lichaam direct en 'via een omweg' behandelen. Door stevig masseren van het lichaam worden de daarmee verbonden organen en stelsel 'direct' behandeld. De voeten, handen, oren en het hoofd bevatten elk honderden punten, die in verbinding staan met alle delen van het lichaam. Op deze manier is het mogelijk het hele lichaam via de voeten, handen, oren en de hoofdhuid te beïnvloeden, wat in deze vitaliteitsmassage dan ook gebeurt.

Spieren. Onder de huid bevinden zich spieren; bij krachtig wrijven, worden deze gemasseerd, Veel spieren zijn hard, waardoor het moeilijk is voor het hart nieuw bloed in de spieren te pompen. Een gespannen spier produceert constant afvalstoffen, die niet afgevoerd kunnen worden, waardoor een vergiftiging optreedt, waardoor de spier pijn doet als men erop drukt. Door massage worden ze achter, wordt de bloedcirculatie beter en verdwijnt de wordt de pijn minder of verdwijnt geheel.

De lekenmassage van Dr. Rauch. De Duitse arts Rauch schreef een boek 'Bloedreiniging'. In dat boek beschrijft hij een 'massage - methode voor leken', die, volgens Rauch, vrij eenvoudig is, maar opvallend goede resultaten levert. Hij schrijft dat het belangrijk is dat men het hele lichaam masseert en niet een deel. Verder beschrijft hij dat men de huid zo moet masseren dat deze warm wordt, verder moet men de huid van de rug, armen en benen regelmatig van boven naar beneden 'afstrijken'. Ook beschrijft hij het maken van 'cirkels' op de rug. 

Lichaamsbewustzijn vergroten. Veel mensen hebben een slecht contact met hun lichaam, vooral het onderlichaam worden minder goed gevoeld. Het bovenste deel voelt men meestal redelijk goed, waaronder het gezicht, de armen en de handen, de keel en de borstkas. De buik, rug, benen en voeten voelt men meestal veel minder goed, wat meestal samen gaat met klachten in de onderrug en onderbuik, zich moe voelen en koude voeten. Doordat ze weinig contact hebben met hun lichaam, voelen ze niet dat ze de schouders optrekken, de muis van de computer te fanatiek vasthouden, het stuur van de auto krampachtig vasthouden, met de borst in en uitademen in plaats van met de buik. Vaak voelen ze niet eens dat ze koude voeten hebben en denken at die warm zijn. (Zie voor verdere informatie Jezelf genezen, je lichaam voelen)

<< Terug naar Artikelen

Gebieden, die ik masseer.

Ik masseer eerst de hele achterkant, daarna de hele voorkant.

Aan de achterkant masseer ik achtereenvolgens: de spieren van de rug, links en rechts; de spieren van de nek en de schouders; de billen; de achterkant van de benen en de voetzolen, daarna de schedelrand, het hoofd en de wangen; daarna de achterkant van de armen, de bovenkant van de handen en de vingers.

Aan de voorkant masseer ik de sleutelbeenderen, de binnenkant van de armen en handen; daarna de onderkant van de ribben en de voorkant van de buik; daarna de voorkant van beide benen en beide wreven van de voeten. Als laatste alle delen van het gezicht.

Na de massage volgt de lichaamsbewustwordingsmethode.

Website statistieken